AGUC (67/1/2023)

List of contributions published in AGUC Vol. 67, No. 1/2023


Number of papers in this Issue: 7
» back to the archive


Martin Plešivčák
Districts and central government – similarity or difference in political preferences? Analysis of parliamentary elections in Slovakia in the period 1998-2020, pp. 3-24
Okresy a centrálna vláda – zhoda či rozdielnosť v politických preferenciách? Analýza parlamentných volieb na Slovensku v období rokov 1998-2020, pp. 3-24
download paper

Veronika Beranová, Marián Jenčo, Ján Šašak
Optimization of soil sampling for the needs of precision viticulture, Case study: Modrany, pp. 25-41
Optimalizácia pôdneho vzorkovania pre potreby precízneho vinohradníctva, Prípadová štúdia: Modrany, pp. 25-41
download paper

Hana Bobáľová, Andrej Bruška, Vladimír Falťan
Modeling the influence of selected physical-geographical characteristics on the land surface temperature in Bratislava, pp. 43-69
Modelovanie vplyvu vybraných fyzickogeografických charakteristík na povrchovú teplotu v Bratislave, pp. 43-69
download paper

Dušana Dokupilová, Branislav Šprocha
Mortality from selected oncological diseases and losses of human resources in Slovakia in time and space, pp. 71-92
Úmrtnosť na vybrané onkologické ochorenia a straty ľudských zdrojov na Slovensku v čase a priestore, pp. 71-92
download paper

Bernard Yamikani Chome, Satya Prakash
A comparison and co-relation between estimated water quality parameters using band ratio algorithm of Sentinel-2 and Landsat 8 data and observed water quality parameters for Kamuzu reservoir over Lilongwe river in Malawi, Africa, pp. 93-113
Porovnanie a vzťah medzi odhadovanými parametrami kvality vody použitím algoritmu údajov Sentinel-2 a Landsat 8 a pozorovanými parametrami na príklade vodnej nádrže Kamuzu na rieke Lilongwe v Malawi, pp. 93-113
download paper

Paúl Arias Muñoz, Miguel Ángel Saz, Severino Escolano
Effects of land use change on soil erosion in the upper-middle basin of Mira river in Andean-Ecuador, pp. 115-140
Vplyv zmeny využitia krajiny na eróziu pôdy v hornej a strednej časti povodia rieky Mira v Ekvádore, pp. 115-140
download paper

Imrich Sládek
Development of methods for calculating the quantity of chemical denudation of karst by hydrochemical methods, pp. 141-159
Vývoj spôsobov výpočtu intenzity chemickej denudácie krasu prostredníctvom hydrochemických metód, pp. 141-159
download paper