Current Issue

List of contributions published in AGUC Vol. 67, No. 2/2023


Number of papers in this Issue: 5


Katarína Onačillová, Veronika Krištofová, Daniel Paluba
Automatic forest cover classification using Sentinel-2 multispectral satellite data and machine learning algorithms in Google Earth Engine, pp. 163-185
Automatická klasifikácia lesnej pokrývky pomocou multispektrálnych satelitných dát Sentinel-2 a algoritmov strojového učenia v Google Earth Engine, pp. 163-185
download paper

Jaroslav Rusnák, Pavol Ďurček, Pavol Korec, Martin Plešivčák
Questing for contexts in the research of regional inequalities in Slovakia: Application of the concept of critical realism, pp. 187-215
Hľadanie súvislostí vo výskume regionálnych nerovností na Slovensku: Aplikácia konceptu kritického realizmu, pp. 187-215
download paper

Zineddine Omarouayache‎, Aissa Boulkaibet
Quantify urban expansion and its driving forces in the city of Mila, pp. 217-239
Kvantifikácia mestského rastu a jeho hnacie sily v meste Mila, pp. 217-239
download paper

Vladimír Bačík, Michal Klobučník
Tour de France: spatial dimension and its sharing on the Internet using selected data visualization tools, pp. 241-262
Tour de France: priestorová dimenzia a jej zdieľanie na internete pomocou vybraných nástrojov dátovej vizualizácie, pp. 241-262
download paper

Bohuslava Hrončeková Gregorová, Pavel Hronček
Dark tourism and the basis of its development in Slovakia, pp. 263-295
Temný cestovný ruch (dark tourism) a báza jeho rozvoja na Slovensku, pp. 263-295
download paper