AGUC (66/2/2022)

List of contributions published in AGUC Vol. 66, No. 2/2022


Number of papers in this Issue: 5
» back to the archive


Pavol Korec, Pavol Ďurček, Vladimír Bačík
The Roma have just lived in territory of Slovakia for seven hundred years: Their number, location and relation to selected social phenomena, pp. 125-163
Rómovia sú na Slovensku už 700 rokov; Ich počet, rozmiestnenie a vzťah k vybraným spoločenským javom, pp. 125-163
download paper

Radoslav Štefančík, Eva Stradiotová
The Far Right and the Roma: Reflection of anti-Roma rhetoric in electoral behaviour in Slovakia, pp. 165-186
Krajná pravica a Rómovia. Odraz protirómskej rétoriky vo volebnom správaní, pp. 165-186
download paper

Slavomír Ondoš, Miriam Miláčková
Regional development trap: What if residential market is the prime suspect?, pp. 187-202
Pasca regionálneho rozvoja: Čo ak je hlavným podozrivým rezidenčný trh?, pp. 187-202
download paper

Natalia V. Trusova, Maryna V. Semykina, Oleksandra S. Gumeniuk
Labor force transit in the migration system: Changes and reproduction of social-labor relations, pp. 203-232
Tranzit pracovnej sily v migračnom systéme: Zmeny a reprodukcia spoločensko-pracovných vzťahov, pp. 203-232
download paper

Lucia Belčáková, Alexandra Benová, Filip Moravčík
Land cover changes of selected part of city district Bratislava-Nové Mesto with focus on vineyards areas, pp. 233-257
Zmeny krajinnej pokrývky vybranej časti územia Bratislava-Nové Mesto so zameraním na plochy vinohradov, pp. 233-257
download paper