AGUC (66/1/2022)

List of contributions published in AGUC Vol. 66, No. 1/2022


Number of papers in this Issue: 6
» back to the archive


Maroš Turňa, Gabriela Ivaňáková, Ivana Krčová, Lívia Labudová, Jakub Ridzoň
The drought evaluation in Slovakia in 2021, pp. 3-23
Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021, pp. 3-23
download paper

Salim Dehimi, Ahmed Seddiki, Makhloufi Hadjab, Ahmed Allal, Adel Bediar
Urban upgrading scenarios, an approach to urban development and the well-being of the population, pp. 25-46
Scenáre aktualizácie mestského prostredia, prístup k rozvoju mesta a blahobytu obyvateľstva, pp. 25-46
download paper

Morteza Esmailnejad
Evaluation and forecasting of hot days in the Zahedan city, pp. 47-62
Hodnotenie a predpoveď horúcich dní v meste Zahedan, pp. 47-62
download paper

Paúl Arias-Muñoz, Gabriel Jácome, Paulina Vilela
Analysis of vulnerability to climate change in small cities using livelihood approach. A case study of Cotacachi, Ecuador, pp. 63-79
Analýza zraniteľnosti na zmeny klímy v malých mestách využitím metodiky prístupu života; prípadová štúdia mesta Cotacachi, Ekvádor, pp. 63-79
download paper

Alžbeta Garajová, Branislav Bleha
Families and divorce during pandemics: Literature review and recent empirical evidence from Czechia and Slovakia, pp. 81-98
Rodiny a rozvody počas pandémie: prehľad literatúry a najnovšie empirické dôkazy z Česka a Slovenska, pp. 81-98
download paper

Matúš Žac, Anton Fogaš
Sociological survey of young people´s views on the European Union in the Prešov region, pp. 99-122
Sociologický prieskum názorov mladých ľudí na Európsku úniu v Prešovskom kraji, pp. 99-122
download paper