AGUC (63/2/2019)

List of contributions published in AGUC Vol. 63, No. 2/2019


Number of papers in this Issue: 5
» back to the archive


Michał Męczyński
Work precarity of the creative class – The case studies of Birmingham, Leipzig and Poznań , pp. 137-156
Pracovná neistota „kreatívnej triedy” – prípadové štúdie Birminghamu, Lipska a Poznane, pp. 137-156
download paper

Przemysław Ciesiółka
How to measure the effects of regeneration in degraded areas? The case of Poland, pp. 157-171
Ako zmerať účinky regenerácie v degradovaných oblastiach? Prípad Poľska, pp. 157-171
download paper

Dagmar Popjaková, Tatiana Mintálová
Industry 4.0, what preceded it and what are its characteristics – geographic context, pp. 173-192
Priemysel 4.0, čo mu predchádzalo a čo ho charakterizuje – geografické súvislosti, pp. 173-192
download paper

Ema Mišúnová, Pavol Korec
Universities as a regional development actor: theoretical notes, pp. 193-215
Univerzity ako aktér regionálneho rozvoja: teoretické poznámky, pp. 193-215
download paper

Iveta Rakytová
Changes in the educational structure of the urban population of Slovakia in 1991 and 2011, pp. 217-236
Zmeny vo vzdelanostnej štruktúre metského obyvateľstva Slovenska v období rokov 1991 a 2011, pp. 217-236
download paper