AGUC (62/1/2018)

List of contributions published in AGUC Vol. 62, No. 1/2018


Number of papers in this Issue: 5
» back to the archive


Adam Kočí, Vladimír Baar
Development of the relations between Russian Federation and the USA in the Arctic region. Cooperation or the new cold war?, pp. 3-24
Vývoj vztahů Ruské federace a USA v regionu Arktidy. Spolupráce či nová studená válka?, pp. 3-24
download paper

Daniel Jakubek, Barbara Baarová
The problem of Moldova-Ukraine borders in the context of Russian foreign policy, pp. 25-44
Problematika Moldavsko-Ukrajinské hranice v kontextu ruské zahraniční politiky, pp. 25-44
download paper

Soňa Čapková, Adriana Kluchová
Qualitative characteristics of small and medium sized enterprises in backward and developed regions, pp. 45-60
Kvalitatívne charakteristiky malých a stredných podnikov v zaostalom a rozvinutom regióne, pp. 45-60
download paper

Jana Spilková
Reading of the retail built environment and its symbolic meanings: The case of selected Czech malls, pp. 61-76
Čtení fyzického prostředí maloobchodu a jeho symbolických významů: Případová studie vybraných českých nákupních center, pp. 61-76
download paper

Miroslava Trembošová, Alena Dubcová, Peter Tremboš
Visitors´ opinions on tourism of city Piešťany, pp. 77-90
Názory návštevníkov na cestovný ruch v meste Piešťany, pp. 77-90
download paper