AGUC (60/2/2016)

List of contributions published in AGUC Vol. 60, No. 2/2016


Number of papers in this Issue: 7
» back to the archive


Hana Stanková, Alexandra Benová, Radoslav Chudý, Martin Iring, Richard Feciskanin, Miroslav Kožuch, Eva Mičietová, Jerguš Moravčík, Vladimír Pelech, Tomáš Schmidt, Juraj Vališ
Air quality assessment in Slovakia in the years 2004 to 2012 based on European Union methodics, pp. 131-149
Hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku v rokoch 2004 až 2012 podľa metodiky Európskej únie, pp. 131-149
download paper

Martin Plešivčák, Ján Buček, Vladimír Bačík, Dagmar Kusendová
Teoreticko-metodologické poznámky k súčasným možnostiam skúmania volebného správania elektorátu – geografický prístup, pp. 151-170
Theoretical and methodological notes on current options related to examination of voting behaviour – The geographical approach, pp. 151-170
download paper

Arnold Kakaš, Elisabeth Gruber
Analýza vzorcov vnútornej migrácie: príklad Slovenska a Rakúska, pp. 171-188
Analysis of internal migration patterns. The example of Slovakia and Austria, pp. 171-188
download paper

Ladislav Novotný, Loránt Pregi
Selective migration by education in the functional urban regions with migration loss: case of Spišská Nová Ves and Gelnica, pp. 189-205
Selektívna migrácia podľa vzdelania v migračne úbytkových funkčných mestských regiónoch Spišská Nová Ves a Gelnica, pp. 189-205
download paper

Martin Šuvada, Vladimír Slavík
Geographical researches of the Roma minority in Slovak Republic, pp. 207-236
Prínos slovenskej geografie do výskumu rómskej minority v Slovenskej republike, pp. 207-236
download paper

René Metlovič
Geography of Stanisław Liszewski, pp. 237-255
Geografia Stanisłava Liszewského, pp. 237-255
download paper

Pavol Korec, Slavomír Ondoš, Jaroslav Rusnák
Regional disparities in Slovakia; some remarks on their research, pp. 257-293
Regionálne disparity na Slovensku; Niekoľko poznámok k ich bádaniu, pp. 257-293
download paper