AGUC (58/2/2014)

List of contributions published in AGUC Vol. 58, No. 2/2014


Number of papers in this Issue: 6
» back to the archive


Anton Bezák
Some preliminary considerations concerning the internal structure of functional urban regions in Slovakia, pp. 123-130
Niekoľko predbežných úvah o vnútornej štruktúre funkčných mestských regiónov na Slovensku, pp. 123-130
download paper

Gábor Pirisi, András Trócsányi
Shrinking small towns in Hungary: the factors behind the urban decline in “small scale”, pp. 131-147
Zmršťovanie („shrinking“) malých miest v Maďarsku: faktory, ktoré sú v pozadí úpadku malých miest, pp. 131-147
download paper

Juraj Majo
Some Remarks about the Ethnicity Concept in Current Slovakian Human Geography, pp. 149-172
Niekoľko poznámok k fenoménu etnicity v súčasnej slovenskej humánnej geografii, pp. 149-172
download paper

Martin Riegl, Bohumil Doboš
Secession in post-modern world: cases of South Sudan and Somaliland, pp. 173-192
Secese v post-moderním světě: případ jižního súdánu a somalilandu, pp. 173-192
download paper

Alexandra Benová, Richard Feciskanin
Evaluation of web mapping applications with focus on environmental health and risks from viewpoint of their composition and functionality, pp. 193-227
Hodnotenie webových mapových aplikácií so zameraním na environmentálne zdravie a riziká z hľadiska ich kompozície a funkčnosti, pp. 193-227
download paper

Martin Plešivčák
Political Behaviour of Rural and Urban Inhabitants in the Former Eastern Bloc Countries with a Special Emphasis on the Situation in Slovakia, pp. 229-242
Otázka politického správania obyvateľov vidieka a mesta v krajinách bývalého východného bloku so špeciálnym akcentom situácie na Slovensku, pp. 229-242
download paper