AGUC (56/2/2012)

List of contributions published in AGUC Vol. 56, No. 2/2012


Number of papers in this Issue: 7
» back to the archive


Tibor Gonda, János Csapó
Nová územná organizácia cestovného ruchu: prípadová štúdia klastra cestovného ruchu: Klaster kultúrneho cestovného ruchu Južné Zadunajsko (Maďarsko), pp. 125-137
New territorial organization of tourism: tourism clusters, case study: the south transdanubian cultural tourism clusters (Hungary), pp. 125-137
download paper

Michal Katuša
Differences in family and reproductive behavior of the inhabitants of Bratislava with high school and university education, pp. 139-160
Rozdiely v rodinnom a reprodukčnom správaní obyvateľov Bratislavy so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, pp. 139-160
download paper

Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
Geocoding and its application on the Slovak communes – the case study of region Liptov, pp. 161-176
Geokódovanie a jeho aplikácia na obce slovenska – prípadová štúdia regiónu Liptov, pp. 161-176
download paper

Martin Mačanga
Politics of european countries in nuclear energy after Fukushima accident, pp. 177-195
Politika európskych krajín v oblasti jadrovej energetiky po fukušimskej havárii, pp. 177-195
download paper

Alena Rochovská, Lukáš Námešný
Working poor in Europe – extent and geographical distribution, pp. 197-213
Chudoba pracujúcich v Európskej únii v roku 2009 – rozsah a priestorové špecifiká, pp. 197-213
download paper

Andrej Sopkuliak
Fiscal autonomy of local self-government and its research in geography, pp. 215-236
Fiškálna autonómia miestnej samosprávy a jej výskum v geografii, pp. 215-236
download paper

Miloš Stankoviansky
(recenzia)
Kirchner Karel, Smolová Irena: Základy antropogenní geomorfologie, pp. 237-238
download paper