AGUC (56/1/2012)

List of contributions published in AGUC Vol. 56, No. 1/2012


Number of papers in this Issue: 6
» back to the archive


Jozef Mládek, Jana Pukačová
Young age structures of Roma in Slovakia, pp. 3-27
Mladé vekové štruktúry rómov na Slovensku , pp. 3-27
download paper

Anton Michálek
Theoretical and conceptual bases of space and regional disparities research, pp. 25-43
Teoreticko-konceptuálne východiská výskumu priestorových a regionálnych disparít , pp. 25-43
download paper

Waldemar Cudny, Rafal Rouba
Lodz fashion week as an example of a business event , pp. 45-58
Týždeň módy v Lodži ako príklad obchodnej udalosti, pp. 45-58
download paper

Małgorzata Suchacka, Robert Pyka
The entrepreneurs of an industrial region about the opportunities of building the learning region – the results of empirical research in the Silesian Voivodeship , pp. 59-77
Podnikatelia z priemyselnej oblasti o možnostiach budovania učiaceho sa regiónu – výsledky empirických výskumov v Sliezskom vojvodstve, pp. 59-77
download paper

Jaroslav Rusnák
Variability of geographical phenomena in reality, pp. 79-97
Premenlivosť geografických javov v reálnych systémoch , pp. 79-97
download paper

Martin Plešivčák
Socio-political cleavage in functional urban regions of Central Slovakia on the basis of urban-rural spatial dichotomy in period of 1998 – 2010, pp. 99-122
Politicko-preferenčné štiepenie spoločnosti vo funkčných mestských regiónoch stredného Slovenska na báze urbánno-rurálnej dichotómie priestoru v období rokov 1998 – 2010, pp. 99-122
download paper