AGUC (55/2/2011)

List of contributions published in AGUC Vol. 55, No. 2/2011


Number of papers in this Issue: 8
» back to the archive


Małgorzata Suchacka
Toward the creative class – The challenge for the industrial region, pp. 133-148
Kreatívna trieda – výzva pre priemyselný región, pp. 133-148
download paper

Anton Bezák
Components of population change in functional urban regions of Slovakia, 1991 – 2010, pp. 149-163
Komponenty rastu obyvateľstva funkčných mestských regiónov na Slovensku v rokoch 1991 – 2010, pp. 149-163
download paper

Pavol Korec, Eva Polonyová
Lagging regions of Slovakia, an attempt to identify and highlight the causes, pp. 165-190
Zaostávajúce regióny Slovenska – pokus o identifikáciu a poukázanie na príčiny, pp. 165-190
download paper

Miriam Miláčková, Alena Rochovská
Homelessness, socio-pathological phenomenon entering to space of the Slovak cities, pp. 191-216
Bezdomovectvo, sociálno-patologický jav vstupujúci do priestoru slovenských miest, pp. 191-216
download paper

Zuzana Padová
Spatial aspects of tourism development support through the funds of European Union, pp. 217-241
Priestorové aspekty podpory cestovného ruchu z fondov Európskej únie, pp. 217-241
download paper

František Križan, Martin Šveda
Regional disparities of dwelling construction in Slovakia in the period 1997 – 2009, pp. 243-264
Regionálne disparity v bytovej výstavbe na území Slovenska v rokoch 1997 – 2009, pp. 243-264
download paper

Anna Smetanová
The influence of agricultural activities on the relief of loessic hilly lands (literature review), pp. 265-281
Vplyv poľnohospodárskej aktivity na reliéf nížinných sprašových pahorkatín (prehľad doterajších výskumov), pp. 265-281
download paper

Tomáš Charvát
Introduction to the study of microregions in Slovak Republic, pp. 283-289
Úvod do problematiky mikroregiónov v Slovenskej republike, pp. 283-289
download paper