AGUC (54/2/2010)

List of contributions published in AGUC Vol. 54, No. 2/2010


Number of papers in this Issue: 8
» back to the archive


Katarína Džubáková
Rainfall-Runoff modelling: Its Development, classification and possible applications, pp. 173-181
download paper

Zuzana Pazúrová
Ecological networks and biocorridors: theoretical and methodological backgrounds and recent literature overview, pp. 183-192
Teoreticko-metodologické východiská a prehľad súčasnej literatúry pre tvorbu ekologických sietí a biokoridorov, pp. 183-192
download paper

Marián Šabo
Introduction to the problems of natural hazards evaluation, pp. 193-205
Úvod do problematiky hodnotenia prírodných hrozieb, pp. 193-205
download paper

Miroslav Vích
Sediments volume calculation of former glacial valleys using method of cross sections in Velka and Mala Studena valley (High Tatras - Slovakia), pp. 207-218
Určovanie objemov akumulácií na dne bývalých ľadovcových dolín pomocou metódy priečnych profilov vo Veľkej a Malej studenej doline vo Vysokých Tatrách, pp. 207-218
download paper

Martina Škodová
Ecological analysis of marginal areas of forest cover for example, the “Kozí chrbát” (hogback), pp. 219-230
Ekologická analýza okrajovej zóny lesného porastu na príklade Kozieho chrbta, pp. 219-230
download paper

Daniela Vigašová
Delineation techniques of urban agglomerations (case study of the towns Banská Bystrica and Zvolen), pp. 231-245
Spôsoby vyčleňovania mestských aglomerácií (na príklade miest Banská Bystrica a Zvolen), pp. 231-245
download paper

Ladislav Novotný
Migration processes in functional urban region with migration decrease: empirical case of Spišská Nová Ves FUR, pp. 247-263
Migračné procesy v migračne úbytkovom funkčnom mestskom regióne: empirický príklad FMR Spišská Nová Ves, pp. 247-263
download paper

Iveta Rakytová
Degree of urbanisation of rural communes municipalities of the district of Liptovský Mikuláš, pp. 265-276
Stupeň urbanizácie vidieckych obcí okresu Liptovský Mikuláš, pp. 265-276
download paper