AGUC (53/2/2009)

List of contributions published in AGUC Vol. 53, No. 2/2009


Number of papers in this Issue: 13
» back to the archive


Peter Tremboš
Geographical Data, pp. 3-15
Geografické informácie, pp. 3-15
download paper

Pavla Žížalová, Marie Macešková
Research and development policy in the Czech Republic: regional dimension and policy implications of changing global and European context, pp. 17-34
download paper

František Križan, Ladislav Tolmáči, Viliam Lauko
Food retail in rural region: quality of shopping, pp. 35-45
Potravinársky maloobchod v rurálnom prostredí: kvalita nakupovania, pp. 35-45
download paper

Tomáš Pšenka
Factors having influence of railway network development in Slovakia, pp. 47-60
Faktory vplývajúce na vývoj železničnej siete Slovenska, pp. 47-60
download paper

Štefan Ratkovský
Evaluation geoecological stability of the Brestovská jaskyňa Cave, pp. 61-73
Hodnotenie geoekologickej stability Brestovskej jaskyne, pp. 61-73
download paper

Marián Šabo
Evaluation of natural conditions for hiking development introduced on the Zlaté Moravce district example, pp. 75-82
Hodnotenie lokalizačných predpokladov pre rozvoj pešej turistiky na príklade okresu Zlaté Moravce, pp. 75-82
download paper

Juraj Ondrčka
Land use changes and relief evolution in the agricultural land in the cadastral area of Trenčianske Stankovce village, pp. 83-95
Zmeny využitia zeme a vývoj reliéfu v poľnohospodárskej krajine v katastrálnom území obce Trenčianske Stankovce, pp. 83-95
download paper

Peter Minarčik
Towards the selected aspects of influence and effects of foreign direct investments, pp. 97-106
Niekoľko poznámok k vybraným aspektom pôsobenia a efektov priamych zahraničných investícií, pp. 97-106
download paper

Stela Lovacká
Efective Development of Local Goverments in the Slovak republic, pp. 107-121
Efektívny rozvoj lokálnych samospráv v Slovenskej republike, pp. 107-121
download paper

Miroslava Trembošová, Peter Tremboš
Development phases of retail network in the city of Nitra during 1992 – 2008, pp. 123-138
Etapy vývoja maloobchodnej siete mesta Nitra v období rokov 1992 – 2008, pp. 123-138
download paper

Peter Spišiak, Jana Némethová
Food Production in the Nitra district and its development trends, pp. 139-148
Potravinárska výroba v okrese Nitra a trendy jej rozvoja, pp. 139-148
download paper

František Križan
Accessibility of selected facilities in Bratislava city by application of opportunity based measure, pp. 149-167
Dostupnosť vybraných zariadení služieb na území mesta Bratislava aplikáciou miery založenej na príležitostiach, pp. 149-167
download paper

Martin Šveda
Spatial structure of residential suburbanization in the suburban zone of Bratislava, pp. 169-181
Priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie v prímestskej zóne Bratislavy, pp. 169-181
download paper