AGUC (47/2/2006)

List of contributions published in AGUC Vol. 47, No. 2/2006


Number of papers in this Issue: 20
» back to the archive


Zora Machová, Jozef Minár
Doc. RNDr. Ľudovít Mičian, DrSc. oslávil sedemdesiatku, pp. 3-16
download paper

Walter Zsilincsar
Strategies of Regional Development Planning in Austria, pp. 17-26
Stratégie plánovania regionálneho rozvoja v Rakúsku, pp. 17-26
download paper

Ján Paulov
Towards problem of idiographic and nomothetic charakter of geography with special reference to regional geography, pp. 27-33
K problému idiografickosti a nomotetickosti geografie s osobitným zreteľom na regionálnu geografiu, pp. 27-33
download paper

Anton Bezák
Main directions in the modeling of interregional migration, pp. 35-46
Hlavné smery v modelovaní interregionálnych migrácií, pp. 35-46
download paper

Florin Žigrai
Meaning of regional geography in the process of "globalization" of science versus "regionalization" of science (Some metascientific remarks), pp. 47-55
Význam regionálnej geografie v procese "globalizácie" vedy versus "regionalizácie" vedy (Vybrané metavedné poznámky), pp. 47-55
download paper

Vladimír Ira
Time-geographical perspective of human activities in everyday life, pp. 57-66
Každodenné aktivity človeka z pohľadu geografie času, pp. 57-66
download paper

Alois Hynek, Nikola Hynek
Interdisciplinary challenges for studying regions: 21 images of regional geography, pp. 67-76
Interdisciplinární výzvy pro studium regionů aneb 21 podob regionální geografie, pp. 67-76
download paper

Ema Mišúnová
Tourism industry of Slovak Republic in the context of regional development, pp. 77-85
Cestovný ruch Slovenskej republiky v kontexte regionálneho rozvoja, pp. 77-85
download paper

René Matlovič
Selected features of the demographic behaviour of Romanies in Slovakia, pp. 87-98
Vybrané črty demografického správania rómov na Slovensku, pp. 87-98
download paper

Mária Kozová
Strategic environmental assessment as a tool for securing of sustainable development of regions, pp. 99-108
Strategické environmentálne hodnotenie ako nástroj pre zabezpečenie udržateľného rozvoja regiónov, pp. 99-108
download paper

Viliam Lauko
Transformation of retail and service facilities in the Bratislava´s hinterland, pp. 109-121
Transformácia zariadení obchodu a služieb vo vidieckom zázemí Bratislavy, pp. 109-121
download paper

Anton Michálek
Development and regional differentiation of social infrastructure in Slovakia, pp. 123-140
Vývoj a regionálna diferenciácia sociálnej infraštruktúry na Slovensku, pp. 123-140
download paper

Ján Feranec, Ján Oťahel, Tomáš Cebecauer
Land cover of Slovakia and its changes for the period 1990 - 2000 (identified by the CORINE land cover database), pp. 141-150
Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny za obdobie 1990 - 2000 (identifikované aplikáciou databáz CORINE land cover), pp. 141-150
download paper

Jaroslav Hofierka
Multivariate interpolation of natural phenomena in geographic information system, pp. 151-161
Multivariačná interpolácia prírodných javov v geografickom informačnom systéme, pp. 151-161
download paper

Marián Možucha
Malé Karpaty Mountains as a barrier for propagation of a radio FM signal, pp. 163-175
Bariérové efekty georeliéfu Malých Karpát pri šírení rozhlasového FM signálu, pp. 163-175
download paper

Miroslav Kožuch, Jozef Čerňanský
The use of digital orthophotomaps in geography, pp. 177-185
Využitie digitálnych ortofotomáp v geografii, pp. 177-185
download paper

Milan Lehotský,Anna Grešková
Riverine landscape - Integrated research and ecological planning, pp. 187-195
Riečna krajina - integrovaný výskum a environmentálne plánovanie, pp. 187-195
download paper

Ivan Ružek
Changes of vegetation cover in the Dechtice area after 1949, pp. 197-206
Zmeny vegetačnej pokrývky na území Dechtíc po roku 1949, pp. 197-206
download paper

Michal Hazlinger
Flood as a real historical and actual hazard. Different conceptions of flood protection, pp. 207-222
Povodeň ako reálna historická aj súčasná prírodná hrozba a rôzne koncepcie protipovodňovej ochrany, pp. 207-222
download paper

Dušan Senko, Katarína Senková Baldaufová
Beitrag zur Erkenntnniss der Landschft des Bratislava - Petržalka Schotterbankinnenbereiches mit der Betonung auf die Ornithozönosen, pp. 223-234
Príspevok k poznaniu krajiny štrkovísk intravilánu Bratislavy - Petržalky s dôrazom na vodné ornitocenózy, pp. 223-234
download paper