AGUC (45/1/2004)

List of contributions published in AGUC Vol. 45, No. 1/2004


Number of papers in this Issue: 10
» back to the archive


Zora Machová
K sedemdesiatke prof. RNDr. Michala Zaťka, CSs., pp. 3-12
download paper

Marián Halás
Trans-border population migration (on example of labour migration between the Slovak Republic and the Czech Republic), pp. 13-25
Migrácia obyvateľstva cez štátnu hranicu (na príklade pracovnej migrácie medzi Slovenskou a Českou republikou, pp. 13-25
download paper

Marcel Horňák
Spatial distribution of the population towards railway network of Slovakia as one of the arguments for passenger railway transport development support, pp. 27-37
Rozmiestnenie obyvateľstva vzhľadom k železničnej sieti SR ako jeden z argumentov pre podporu rozvoja osobnej železničnej dopravy, pp. 27-37
download paper

Peter Spišiak
Agricultural production areas and agricultural natural areas in Slovakia, pp. 39-54
Poľnohospodárske výrobné a poľnohospodárske prírodné oblasti na Slovensku, pp. 39-54
download paper

Gabriel Zubriczký
Population growth of rural municipalities in Slovakia during the transformational period of 1991 - 2001, pp. 55-64
Vývoj obyvateľstva vidieckých obcí Slovenska v transformačnom období 1991-2001, pp. 55-64
download paper

Igor Matečný
Implementation of GPS and GIS technology in agriculture of Slovak Republic, pp. 65-77
Využitie technológie GPS a GIS v poľnohospodárstve Slovenska, pp. 65-77
download paper

Marián Možucha
Location factors for building radio FM transmitters, pp. 79-92
Georeliéf a lokalizačné faktory pre výstavbu rozhlasových FM vysielačov, pp. 79-92
download paper

Mladen Kolény
Selection of soil information for proposals of landscape changes on example of the area of Bošáca - Haluzice, pp. 93-107
Selekcia pôdnych informácií pre návrhy zmien v krajine na príklade územia Bošáca - Haluzice, pp. 93-107
download paper

Peter Tremboš
Some shortcomings in the methodics of creation of landscape-ecological plans in Slovakia, pp. 109-113
Niektoré nedostatky metodiky tvorby krajinnoekologických plánov obcí na Slovensku, pp. 109-113
download paper

Milan Trizna
Variability of changes of runoff regime on selected streams of Slovakia, pp. 115-124
Variabilita zmien režimu odtoku vybraných tokov Slovenska, pp. 115-124
download paper