AGUC (42/1/2003)

List of contributions published in AGUC Vol. 42, No. 1/2003


Number of papers in this Issue: 15
» back to the archive


Viliam Lauko
Prof. RNDr. Oliver Bašovský, 70-year old, pp. 3-10
Prof. RNDr. Oliver Bašovský, DrSc. 70-ročný, pp. 3-10
download paper

Michal Zaťko, Zora Machová
Prominent Jubilee of prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc., pp. 11-22
Významné životné jubileum prof. RNDr. Jaromíra Demka, DrSc., pp. 11-22
download paper

Ján Buček
The state and territory in regulation of inter-ethnic relations, pp. 23-39
Štát a územie v regulácii interetnických vzťahov, pp. 23-39
download paper

Karol Kasala
Understanding as a goal of the regional-geographical approach, pp. 41-51
Porozumenie ako cieľ regionálnogeografického prístupu, pp. 41-51
download paper

Pavol Korec
Bratislava, the capital of Slovak Republic: potential, long-term trends and scenarios, pp. 53-68
Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky: potenciál, dlhodobé trendy a scenáre vývoja, pp. 53-68
download paper

Gabriel Zubriczký
Emancipation of Rural Geography inside of Geography, pp. 69-79
Emancipácia rurálnej geografie v rámci geografických vied, pp. 69-79
download paper

Andrea Filová
Development of tourism and sustainable development, pp. 81-88
Trvalo udržateľný rozvoj vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu, pp. 81-88
download paper

Mladen Kolény
Criticism of morphogenetic soil classification system of Slovakia and suggestion of conception natural science taxanomy, pp. 89-98
Kritika morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska a návrh koncepcie prírodovednej taxonómie, pp. 89-98
download paper

Eva Mičietová
Interoperability of geographical informational resources, pp. 99-111
Interoperabilita - vzájomná funkčná zdieľateľnosť geografických informačných zdrojov, pp. 99-111
download paper

Peter Tremboš
Information about abiotic natural landscape components for the local territorial systems of ecological stability documents, pp. 113-123
Informácie o abiotických prírodných krajinných prvkov v metodike tvorby dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability, pp. 113-123
download paper

Ľudovít Mičian
A short note for undestanding the geomorphological situation of Small Carpathians (Malé Karpaty) in the region of Bratislava (scale 1 : 10 000), pp. 125-134
Príspevok k poznaniu geomorfologickej situácie Malých Karpát na území Bratislavy (v mierke 1 : 10 000), pp. 125-134
download paper

Slavomír Ondoš
Identification of revitalisation processes in historical core of Bardejov, pp. 135-151
Revitalizačné procesy v historickom jadre mesta Bardejov z pohľadu geografie mesta, pp. 135-151
download paper

Vladimír Falťan
Contribution to proposed vegetation of the Stupavský brook (potok) basin, pp. 153-165
Príspevok k navrhovanej vegetácii povodia Stupavského potoka, pp. 153-165
download paper

Erika Otrubová, Katarína Trubanová
Foreign Investment into Economy of the Slovak Republic (Focused on Dutch Capital), pp. 167-177
Vstup zahraničného kapitálu do ekonomiky Slovenskej republiky (s dôrazom na holandský kapitál), pp. 167-177
download paper

Peter Spišiak, Zuzana Valúšková
Viniculture of the Small Carpathians, pp. 179-196
Vinohradníctvo Malých Karpát, pp. 179-196
download paper