» Zásady vydávania vedeckého časopisu AGUC - Štatút

1 Úvodné ustanovenia

Acta Geographica Universitatis Comenianae (AGUC) sú recenzovaným vedeckým časopisom geografickej sekcie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, vydávaným od r. 1959. Cieľom jeho vydávania je podstatným spôsobom prispieť k rozvoju geografie ako vedeckej disciplíny na Slovensku, prezentovať geografickú sekciu na Univerzite Komenského v celej vedeckej komunite, ponúknuť možnosť prezentovania vedeckých výsledkov v rešpektovanom periodiku vedcom z celého sveta; zaradiť sa k významným vedeckým geografickým časopisom v stredoeurópskom priestore.

Časopis publikuje originálne teoretické, empirické a prehľadové štúdie predovšetkým z fyzickej geografie, humánnej geografie, regionálnej geografie a geoinformatiky. Je otvorený príspevkom v širokom spektre príbuzných disciplín ako geoekológia, geomorfológia, kartografia, diaľkový prieskum zeme, demografia, plánovanie, priestorová ekonómia, environmentálne vedy, sociológia, etnológia a podobne.

AGUC akceptuje k publikovaniu príspevky, ktoré predstavujú významné vedecké výsledky a vyznačujú sa štandardnou štruktúrou vedeckej štúdie. Po úvode je študovaná téma vhodne situovaná do rámca existujúcej vedeckej literatúry, s rozborom teoretického pozadia. Predložený článok musí mať formulované metodologické východiská, jasne predstavenú metodiku riešenia a dobre prepracovanú empirickú časť. Výsledky výskumu sú náležite predstavené, dokumentované prílohami a interpretované. Očakáva sa, že diskusia, záver a bohatý zoznam literatúry budú tvoriť záverečné časti samotného článku. K náležitostiam článku ďalej patria – abstrakt, kľúčové slová, poďakovanie a súhrn (summary).

Oficiálnymi jazykmi časopisu sú slovenčina a angličtina. Časopis prijíma príspevky v slovenčine, češtine a angličtine, bez ohľadu na štátnu príslušnosť autora. Komunikácia pre potreby časopisu je výhradne elektronická (elektronickou poštou, vrátane komunikácie s autormi a recenzentmi), vybrané dokumenty uchováva v archíve výkonný redaktor v tlačenej podobe. Podrobnosti prijímania príspevkov okrem tohto dokumentu stanovujú aj pokyny pre autorov.

AGUC vychádza dvakrát ročne – v júni a decembri. Vydávanie časopisu sa financuje zo zdrojov pracovísk geografickej sekcie a ďalších dostupných zdrojov.

2 Zásady vydávania a redakcia časopisu

Vydávanie časopisu riadi hlavný editor, v spolupráci s redakčnou radou. Na vydávaní časopisu sa podieľa aj redakčný tím tvorený výkonným redaktorom, grafickým redaktorom a správcom webovej stránky časopisu.

Hlavného editora menuje Rada geografickej sekcie. Hlavným editorom je renomovaný profesor, alebo docent pracujúci na geografickej sekcii PRIF UK. Zodpovedá za profiláciu a kvalitu časopisu, objektívne posúdenie rukopisov a dôvernosť súvisiacich procesov, ako aj jeho pravidelné vydávanie. Zvoláva redakčnú radu podľa potreby, najmenej však dvakrát (alt. štyrikrát) ročne.

Členov redakčnej rady menuje Rada geografickej sekcie na návrh hlavného editora, členov existujúcej redakčnej rady a vedúcich katedier.

Výkonný redaktor, grafický redaktor a správca webu časopisu sú menovaní redakčnou radou na návrh hlavného editora a po konzultáciách v Rade geografickej sekcie.

Výkonný redaktor zodpovedá predovšetkým za komunikáciu s autormi a recenzentami. Úzko spolupracuje s editorom. Vedie archív dokumentov časopisu.

Grafický redaktor zodpovedá za predtlačovú prípravu jednotlivých čísiel. Rieši (v spolupráci s výkonným redaktorom) s autormi prípadné technické a grafické otázky ich článkov. Spolu s hlavným editorom a výkonným redaktorom zodpovedajú za korektúry a bezchybnosť jednotlivých vydaní.

Správca webu časopisu zodpovedá za web časopisu a jeho aktualizáciu. Štruktúru webovej stránky a jej obsah koordinuje výkonný redaktor v spolupráci s editorom a redakčnou radou.

Redakčná rada a hlavný editor budú dôrazne postupovať proti pokusom o paralelné publikovanie, viacnásobné publikovanie, plagiátorstvo (vrátane sebaplagiátorstva), či publikovanie príspevkov už vydaných v inej jazykovej mutácii.

3 Doručovanie príspevkov redakcii

Časopis prijíma len pôvodné, doteraz nepublikované vedecké práce. Časopis nepublikuje recenzie, vedecké správy, či správy o konferenciách. Príspevky sú prijímané priebežne, len v elektronickej podobe (v prípade potreby môže redakcia vyžiadať aj tlačenú podobu príspevku). Redakcia sa zaoberá len kompletnými príspevkami, doručenými v zmysle pokynov pre autorov.

Prijímateľom všetkých príspevkov je výkonný redaktor, alebo editor. Prijatie príspevku potvrdí výkonný redaktor autorovi do jedného týždňa od doručenia príspevku elektronicky.

Okamžite po doručení výkonný redaktor prekontroluje úplnosť zaslaného príspevku v zmysle pokynov pre autorov. V prípade neúplnosti, v elektronickej správe potvrdzujúcej doručenie príspevku, vyžiada od autora potrebné doplnenie.

Súčasťou príspevku ponúknutého k publikovaniu v AGUC je písomné potvrdenie originality a autorstva príspevku, ako aj prehlásenie o tom, že nebol paralelne zaslaný do iného časopisu. Formulár prehlásenia je dostupný na webe časopisu.

V prípade kompletnosti príspevku, výkonný redaktor doručí príspevok editorovi na primárne hodnotenie.

4 Primárne posúdenie príspevkov editorom

Primárne hodnotenie zaslaných príspevkov vykonáva hlavný editor v čase do jedného mesiaca od doručenia príspevku redakcii. Hlavný editor môže odmietnuť rukopis sám, ak odborne nespadá do profilu časopisu, má nízku kvalitu, má značné formálne a jazykové nedostatky, alebo nespĺňa požiadavky na rozsah. Toto rozhodnutie robí na základe doručeného rukopisu, pri zohľadnení možného zlepšenia pri recenznom procese a opätovnom zaslaní. O takýchto rozhodnutiach informuje redakčnú radu, aj so stručným vysvetlením. Svoje rozhodnutie stručne oznámi a zdôvodní písomne aj autorovi prostredníctvom výkonného redaktora. Výkonný redaktor bude informovať autora (autorov) o tom či ich príspevok bol prijatý do recenzného procesu najneskôr do jedného mesiaca od doručenia príspevku redakcii časopisu.

Sporné prípady posúdi editor s vhodne vybraným členom redakčnej rady. Spoločne zaujmú jednoznačné stanovisko o odmietnutí, alebo postúpení príspevku na ďalšie recenzné pokračovanie. Ak sa nevedia zhodnúť, príspevok postupuje do recenzného pokračovania.

Rukopisy (elektronické kópie) takto odmietnutých príspevkov sú k dispozícii u výkonného redaktora.

5 Posudzovanie príspevkov recenzentami

Po pozitívnom primárnom posúdení, hlavný editor v spolupráci s členmi redakčnej rady vyberá dvoch vhodných recenzentov, na princípe ich vedeckej špecializácie v oblasti, ktorej sa zaslaný príspevok týka. Prihliada pritom na možný stret záujmov a osobné prepojenia (spoločné autorstvo príspevkov, to isté pracovisko). Vypracovanie recenzného posudku nie je honorované. Redakčná rada raz za dva roky zverejní zoznam recenzentov na web stránke časopisu (za príspevky doručené redakcii v predchádzajúcich dvoch rokoch).

Recenzent je požiadaný o vypracovanie posudku do jedného mesiaca od doručenia príspevku podľa štandardizovaného formulára. Redakcia ho požiada o vyjadrenie prijatia/odmietnutia vypracovania posudku do jedného týždňa od doručenia príspevku. Príspevok, sprievodný list aj formulár posudku sú recenzentom zasielané elektronicky výkonným redaktorom. Vypracovaný recenzný posudok je zasielaný výkonnému redaktorovi.

Posudzovanie príspevkov je prísne anonymné a dôverné pre všetkých zúčastnených. Na dôvernosť celého procesu dohliada predovšetkým editor a výkonný redaktor. Kým príspevok nie je publikovaný, musí sa s ním narábať ako s dôverným dokumentom. Ako taký, nesmie byť prístupný iným osobám.

Posudzovanie musí byť objektívne a všetkým autorom musí byť garantovaný rovnaký prístup. Editor, členovia redakčnej rady a ďalší členovia editorského tímu sa nevyjadrujú na verejnosti k článkom doručeným do časopisu, ich obsahu, ako aj procesu ich hodnotenia.

Príspevky zasielané recenzentom nesmú obsahovať žiadne prvky umožňujúce identifikovať autorov. Podobne recenzné posudky nesmú obsahovať žiadne prvky umožňujúce ich identifikáciu pri doručení autorom. Možné identifikačné prvky pri elektronických súboroch sú odstránené výkonným redaktorom.

Prípadné výhrady autora voči štýlu a obsahu recenzných posudkov (napr. neadekvátne pripomienky a pod.) rieši hlavný editor v spolupráci s redakčnou radou.

6 Priebeh a ukončenie recenzného procesu

Po doručení sa hlavný editor zoznámi s posudkami recenzentov. Články doporučené obidvoma recenzentmi (bez pripomienok) na publikovanie zaradí do zoznamu príspevkov navrhnutých na publikovanie, ktorý predloží redakčnej rade. Články zamietnuté obidvoma recenzentmi zaradí do zoznamu článkov navrhnutých na zamietnutie, ktorý predloží redakčnej rade. Ak hlavný editor má námietky k posudkom recenzentov v týchto prípadoch, môže v zdôvodnených prípadoch požiadať redakčnú radu o navrhnutie tretieho oponenta.

Ak jeden, alebo obaja recenzenti navrhnú publikovať príspevky po úpravách, sú posudky zaslané autorom so žiadosťou o prepracovanie príspevku v zmysle pripomienok uvedených v posudkoch. Ak sú recenzné posudky vo svojich záveroch v opozícii, hlavný editor požiada redakčnú radu o navrhnutie tretieho oponenta.

O výsledku recenzného procesu bude autor (autori) informovaný najneskôr do 3 mesiacov od doručenia príspevku redakcii. Zvyčajný výsledok recenzného procesu býva: prijatý do tlače; vyžadujú sa menšie úpravy; vyžadujú sa väčšie úpravy, odmietnutie príspevku. Ak sa vyžaduje zásadné prepracovanie, autorovi (autorom) sa môže odporučiť opätovné predloženie ako nového príspevku.

Autori zasielajú prepracované príspevky s písomným komentárom. Prepracované príspevky posúdi hlavný editor a rozhodne, či sú vykonané úpravy dostatočné. Ak pripomienky sú odmietnuté, nie sú zapracované, prípadne zamietavý postoj autora k pripomienkam recenzenta je nevysvetlený, môže ešte príspevok vrátiť na ďalšie dopracovanie, alebo zamietnuť (napr. v prípade zásadných nezhôd autora s pripomienkami oponentov). O tomto informuje redakčnú radu.

Ak pri článku došlo k dostatočnému zapracovaniu pripomienok, môže hlavný editor navrhnúť príspevok redakčnej rade na publikovanie aj bez opätovného posudzovania recenzentmi (o tomto recenzentov informuje a tí o to explicitne nepožiadajú).

Ak je rozsah úprav väčší, príspevok vráti na vyjadrenie k ich dostatočnosti pôvodným recenzentom, prípadne jednému z recenzentov podľa pripomienok.

Hlavný editor navrhuje rozhodnutie o konečnom prijatí, resp. zamietnutí, ktoré predkladá redakčnej rade. Rozhodnutie o prijatí na publikovanie sa oznamuje autorovi po prejednaní redakčnou radou najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia upravenej verzie príspevku. Prípadne námietky autora voči zamietnutiu rieši redakčná rada.

7 Príprava do tlače a distribúcia

Hlavný editor predkladá konečné zloženie jednotlivých čísiel časopisu z článkov prijatých na publikovanie redakčnej rade na schválenie. Za tlačovú prípravu a tlač jednotlivých čísiel časopisu zodpovedá hlavný editor, spolu s výkonným redaktorom a grafický redaktor.

Po schválení zloženia čísla grafický redaktor pripraví celé číslo do tlače. Jednotlivé články pripravené na tlač odošle na korektúru autorom. Po vrátení článkov s korektúrami, vykoná záverečné opravy. Celé číslo po korektúrach a opravách prekontrolujú ešte hlavný editor a výkonný redaktor. Následne je číslo odoslané do tlače.

Po vytlačení sú AGUC k dispozícii aj v elektronickej verzii na webe časopisu. V tlačenej podobe sú distribuované na vybrané geografické pracoviská a ďalšie inštitúcie podľa rozhodnutia redakčnej rady. Sú zasielané aj na vybrané knižnice na Slovensku (v zmysle Zákona o povinných výtlačkoch periodických, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel. Predpis č. 212/1997 Z. z.) a v zahraničí. Na požiadanie sú k dispozícii v tlačenej podobe u výkonného redaktora (do vyčerpania zásob, záujemca hradí poštovné a balné). Na webovej stránke časopisu je k dispozícii archív starších čísiel v elektronickej podobe (.pdf)

Schválené redakčnou radou AGUC v Bratislave 31.3.2013

  Zásady vydávania vedeckého časopisu (Štatút) na stiahnutie *.pdf
© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave