» Zásady publikačnej etiky

Úvod

Hlavný redaktor, redakčná rada, redakcia a recenzenti striktne dodržiavajú všeobecne uznávané štandardy publikačnej etiky v takej podobe, v akej sú známe vedeckej komunite a v akej sú vyžadované rešpektovanými inštitúciami, ako napr. COPE (Committee on Publication Ethics).

Porušenie pravidiel publikačnej etiky bude postúpené hlavnému redaktorovi, bez ohľadu na osobu, ktorej sa to týka a času, kedy k takémuto pochybeniu dôjde. Takýto prípad musí byť podložený relevantnými informáciami a dôkazným materiálom, pričom jeho posudzovanie bude rešpektovať princípy spravodlivosti a dôvernosti, až do ukončenia celého procesu posudzovania. V procese posudzovania daného prípadu môže hlavný redaktor spolupracovať s dvomi členmi redakčnej rady, ktorým je predmetný príspevok tematicky blízky.

1. Zásady publikačnej etiky vyžadované zo strany hlavného redaktora a recenzentov

Hlavný redaktor je rešpektovaný akademický pracovník s bohatými publikačnými skúsenosťami, so zodpovednosťou voči redakčnej rade, autorom, recenzentom a celej vedeckej komunite. Očakáva sa od neho, že:
 • pri výkone funkcie koná objektívnym spôsobom, bez diskriminácie z hľadiska pohlavia, sexuálnej orientácie, vierovyznania, politických názorov, etnicity a občianskej príslušnosti autorov,
 • príspevky sú posudzované výhradne z pohľadu ich významu pre vedeckú komunitu, bez ohľadu na komerčné a inštitucionálne pozadie,
 • s autormi komunikuje s rešpektom, ich príspevky hodnotí spravodlivo, oboznamuje ich s dĺžkou recenzného procesu, jasne a promptne informuje o všetkých aspektoch súvisiacich s posudzovaním a publikovaním (v prípade úspešného ukončenia recenzného konania),
 • prácu redakcie koordinuje pri všetkých doručených príspevkoch, rešpektujúc princípy dôvernosti práce s informáciami. Žiaden príspevok sa nedostane k tretím osobám, s výnimkou tých, ktorí sú zainteresovaní v recenznom konaní prípravy príspevku do tlače (v prípade úspešného ukončenia recenzného konania). Zvyčajne ide o členov redakčného tímu, autorov, potenciálnych recenzentov, recenzentov a členov redakčnej rady,
 • pri výbere vhodných recenzentov pre potreby recenzného konania sa vyhýba potenciálnemu konfliktu záujmov,
 • od potenciálnych recenzentov zisťuje, či v ich prípadnom posudzovaní vidia konflikt záujmov,
 • recenzentom odporúča vyjadriť sa k etickým záležitostiam spojeným s recenzným konaním, vrátane etických otázok uskutočneného výskumu,
 • v prípade podozrenia z porušenia etického kódexu v tomto smere aktívne koná,
 • oboznamuje autorov s možnosťou podania sťažnosti v etických otázkach týkajúcich sa recenzného konania. Všetky podnety budú náležite preskúmané a s nimi súvisiaca dokumentácia riadne vedená a uchovaná.

Príspevok recenzentov ku kvalite žurnálu je nespochybniteľný, nakoľko zohrávajú kľúčovú úlohu pri hodnotení rukopisov a rozhodovaní o ich publikovaní. Ich konanie je veľmi dôležité pri zisťovaní porušenia etických noriem a ďalších pochybení. Od recenzentov sa ďalej očakáva, že:
 • počas celého recenzného procesu konajú v zmysle princípov dôvernosti informácií, dodržiavajúc jeho časový rámec,
 • nesprístupňujú obsah komunikácie a ďalšie podrobnosti týkajúce sa recenzného konania tretím osobám, neuchovávajú kópie posudzovaného rukopisu,
 • ohlasujú prípadný konflikt záujmov a ak je nevyhnuté, ukončia recenzné konanie, ak v danom prípade existuje konflikt záujmov (personálneho alebo finančného charakteru), za čo možno považovať napr. súčasný pracovný vzťah (či už z pozície nadriadeného alebo zamestnanca), spoločné publikovanie počas posledných dvoch rokov, vzťah študent-školiteľ pri písaní dizertačnej práce, osobný vzťah, nepriama výskumná prepojenosť, a pod.
 • venujú zvýšenú pozornosť etickým otázkam a pochybeniam v oblasti vedenia výskumu,
 • rešpektujú princípy dôvernosti a anonymity konania až do momentu publikovania príspevku.


2. Autorské práva

Hlavný redaktor a redakčná rada sú plne oboznámení s úlohou autorských práv vo vedeckom prostredí.
 • komunikácia medzi redakciou a autormi, ako aj redakciou a recenzentmi, je dôverná,
 • všetci uvedení autori musia dostatočnou mierou prispieť k predloženému článku, ktorý je postúpený do recenzného konania. Zoznam autorov by mal byť konečný. Nie je prípustné neuvádzať medzi autormi niekoho, kto významne prispel k predloženému príspevku (angl. ghost authorship). Podobne nie je prípustné uvádzať medzi autormi niekoho, kto konkrétne neprispel k predloženému príspevku (známe v angl. ako guest, gift, alebo honorary authorship).
 • poradie autorov je výsledkom ich kolektívnej dohody a malo by reflektovať podiel ich príspevku na spoločnom rukopise. Tie osoby, ktorých podiel nie je možné zahrnúť do autorstva, by mali byť uvedené v poďakovaní,
 • podaním rukopisu k posudzovaniu sa všetci autori zaväzujú, že sú oboznámení s obsahom príspevku,
 • autor zodpovedný za korešpondenciu ručí za odovzdaný rukopis, ako aj za promptnú komunikáciu počas celého recenzného konania. Rovnako tak je zodpovedný za správnosť informácií poskytnutých o menách autorov a ich kontaktných údajoch.
 • autor zodpovedný za korešpondenciu môže byť zo strany hlavného redaktora požiadaný o vystavenie a doručenie prehlásenia o tom, aký bol prínos jednotlivých autorov na predkladanom rukopise,
 • dodatočné zmeny v zozname autorov po ukončení recenzného konania sú možné len po písomnom potvrdení zo strany všetkých pôvodných autorov.

Open Access
Obsah časopisu je voľne dostupný, bez poplatku pre používateľa, resp. jeho domovskú inštitúciu.

Publikačný poplatok
Publikovanie nie je spoplatnené.

Používateľská licencia
Obsah publikovaných príspevkov je voľne dostupný za predpokladu jeho nekomerčného využitia. Používatelia sú oprávnení sťahovať a čítať publikované príspevky, kopírovať, redistribuovať, parafrázovať a využívať ich obsah za účelom ďalšej vedeckej práce, za predpokladu citovania zdroja.

Autorské práva
Autor disponuje autorských právom k danému príspevku bez obmedzení.


3. Plagiátorstvo, viacnásobné a simultánne podanie do recenzného konania vo viacerých časopisoch

Časopis AGUC publikuje výsledky pôvodného výskumu, ktoré nie sú postúpené do recenzného procesu v žiadnom inom časopise. Ak sú určité časti rukopisu totožné s obsahom už publikovaných prác, autor je povinný použité zdroje v plnej miere citovať. Autor je povinný predložiť hlavnému redaktorovi kópiu akéhokoľvek svojho rukopisu, ktorý môže obsahovať obsahovo sa prekrývajúci, alebo obsahovo blízky text k predkladanému článku. Redakcia odmietne príspevky nesúce znaky akejkoľvek formy plagiátorstva, duplicity, multiplicity alebo simultánneho podania. Redakcia neprijíma:
 • rukopis súčasne podaný do recenzného konania v iných časopisoch, resp. príspevok už publikovaný, prezentujúci výsledky už publikovaného výskumu,
 • rukopis, v rámci ktorého autor opätovne využíva podstatné časti výskumu, ktorý už predtým publikoval, vrátane parafrázovania, vo forme sebaplagiátorstva, resp. duplicitného publikovania,
 • rukopis, v rámci ktorého autor ponúka len malú nadstavbu k už publikovanému výskumu, t.j. postupuje formou tzv. salami-slicing-u,
 • rukopis, ktorý bol autorom už skôr publikovaný v inej jazykovej mutácii bez upozornenia hlavného redaktora a dostatočného vysvetlenia,
 • rukopis, v rámci ktorého autor prezentuje výsledky práce niekoho iného, t.j. vo forme plagiátorstva.


4. Publikovanie vo viacerých jazykových mutáciách

Redakcia prijíma už skôr publikované príspevky v inej jazykovej mutácii iba v ojedinelých prípadoch. Takáto možnosť pripadá v úvahu len po schválení redakčnou radou, rešpektujúc pritom nasledujúce podmienky:
 • vydavateľ, u ktorého bol príspevok už publikovaný, musí byť oficiálne o tejto skutočnosti informovaný,
 • autor musí predložiť všetky potrebné povolenia a práva vyplývajúce zo strany vydavateľa pôvodnej štúdie,
 • v rámci rukopisu musí byť zmienka o predchádzajúcom publikovaní príspevku v inej jazykovej mutácii na viditeľnom mieste, spolu s kompletnou citáciou vedeckej štúdie, v ktorej bol uverejnený.


5. Opatrenia v prípade porušenia zásad publikačnej etiky

V prípade akéhokoľvek porušenia vyššie uvedených zásad identifikovaného hlavným redaktorom a redakčnou radou sa realizujú nasledujúce opatrenia. K realizácii opatrení alebo sankcií sa pristúpi vždy až po dôkladnom prešetrení potenciálneho konania v rozpore s publikačnou etikou, za ktoré zodpovedá hlavný redaktor a redakčná rada.

5.1. Dôsledky vyplývajúce z mierneho porušenia zásad publikačnej etiky
 • prípad je konzultovaný bez širšej publicity,
 • zainteresovaní aktéri (autor, recenzent) sú o náleze informovaní a požiadaní o vysvetlenie konania odporujúceho zásadám publikačnej etiky,
 • zainteresovaní aktéri majú možnosť na uvedené zistenia reagovať, prijať nápravné opatrenia, pričom po uskutočnení nevyhnutných zmien môžu autori opätovne požiadať o posudzovanie ich rukopisu.
5.2. Dôsledky vyplývajúce zo závažného porušenia zásad publikačnej etiky
 • zainteresovaní aktéri sú o náleze informovaní a požiadaní o vysvetlenie konania odporujúceho zásadám publikačnej etiky formou oficiálneho listu, pričom sú striktne upozornení na to, aby sa v budúcnosti podobného konania nedopúšťali,
 • uvalenie oficiálneho embarga na dobu určitú na prijímanie príspevkov od autorov, ktorí sa takého konania dopustili,
 • uvalenie oficiálneho embarga na dobu určitú na prácu recenzenta, ktorý sa nevhodného konania dopustil,
 • redakcia oficiálne kontaktuje zamestnávateľa autora (recenzenta), resp. uvedenú grantovú agentúru podporujúcu daný výskum,
 • ak bol príspevok už predtým publikovaný, táto skutočnosť bude zaznamenaná v elektronickej stope .pdf verzie (obzvlášť v prípade zistenia plagiátorstva),
 • v závislosti od rozsahu porušenia zásad publikačnej etiky môže byť príspevok (a jeho abstrakt) odstránený zo všetkých elektronických zdrojov a databáz, s poznámkou hlavného redaktora uvedenou v predmetnom čísle časopisu, v ktorom mal byť príspevok publikovaný.

Pravidlá boli schválené Výborom geografickej sekcie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a redakčnou radou časopisu.

V Bratislave, máj 2015

(Poznámka: viac informácií o zásadách publikačnej etiky - Committee on Publication Ethics (COPE) - http://publicationethics.org/; alebo Publishing Ethics Resource Kit (PERK) - http://www.elsevier.com/editors/perk)


  Zásady publikačnej etiky (*.pdf)
© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave