» Kontakt

Hlavný redaktor
prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.korec@fns.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra humánnej geografie a demografie
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4


Výkonný redaktor
RNDr. Martin Plešivčák, PhD.editors@actageographica.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra humánnej geografie a demografie
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave