» Pokyny pre autorov

1 Všeobecné informácie

Acta Geographica Universitatis Comenianae (AGUC) sú recenzovaným vedeckým geografickým časopisom, vydávaným Geografickou sekciou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vychádzajú od roku 1959. Počas prvých dekád jeho existencie v ňom boli publikované príspevky geografov pracovne spätých takmer výhradne s Univerzitou Komenského. Neskôr sa začal čoraz viac otvárať i okolitému svetu. Cieľom je výrazne prispieť k rozvoju geografie ako vednej disciplíny na Slovensku, prezentovať geografickú sekciu širokej vedeckej komunite Univerzity Komenského, ponúknuť vedcom z celého sveta možnosť prezentovať vedecké výsledky v uznávanom časopise a zaradiť sa k významným vedeckým periodikám geografického zamerania v strednej Európe. Ponúka možnosť publikovania v slovenčine, češtine a angličtine.

Redakcia časopisu prijíma pôvodné príspevky teoretického a empirického charakteru z oblasti fyzickej geografie, humánnej geografie, regionálnej geografie a geoinformatiky. Vítané sú príspevky i z ďalších príbuzných vedných disciplín, ako je geomorfológia, geoekológia, kartografia, diaľkový prieskum Zeme, demografia, územné plánovanie, enviromentalistika, priestorová ekonómia, sociológia a pod.

Rozsah rukopisu by mal byť v rozpätí do 8000 slov (výskumné práce, prehľadové články), vrátane všetkých jeho súčastí (abstraktu, príloh, tabuliek, zoznamu použitej literatúry, záveru, a pod.). Ak rukopis tieto náležitosti nespĺňa, hlavný redaktor ho môže odmietnuť k posudzovaniu.

Výskumné práce – rozsah do 8000 slov

Prehľadové články – rozsah do 8000 slov (aktuálne témy - diskusné, kritické, hodnotiace)

Stručné príspevky geografického výskumu strednej a východnej Európy – rozsah do 4000 slov (originálne, skôr empiricky ladené príspevky, stručnejšie teoretické pozadie, nie triviálny výskum, nie jednoduché prípadové štúdie, bez originality alebo prínosu)

Rukopisy zaslané do redakcie musia byť svojimi výsledkami prínosné pre vedeckú komunitu, zároveň musia byť vypracované v štandardnej štruktúre vedeckého diela. Po krátkom vstupe do problematiky nasleduje zhodnotenie relevantnej literatúry a predstavenie teoretického rámca predmetnej témy. V príspevku musí byť jasne predstavená použitá metodológia a metódy výskumu ako predpoklad dosiahnutia relevantných výsledkov jeho empirickej časti. Výsledky výskumu musia byť vhodne okomentované a patrične interpretované. Následne sa očakáva kvalitná diskusia s už existujúcou literatúrou, zhrňujúci záver a zoznam použitej literatúry bohatý na informačné zdroje relevantné k danej téme.

AGUC vychádza dvakrát ročne, v júni a decembri. Publikovanie nie je spoplatnené a príspevky nie sú honorované.

Redakcia časopisu prijíma nepublikované príspevky, ktoré nie sú v recenznom konaní v žiadnom inom periodiku. Ak redakcia príspevok prijme do recenzného konania, ten nesmie byť nikde inde publikovaný bez písomného súhlasu redakčnej rady. Ak príspevok obsahuje materiál, ktorý nie je duševným vlastníctvom autora(-ov), ten je povinný získať potrebné povolenie.

Všetky príspevky podliehajú anonymnému recenznému konaniu. Výber recenzentov pre jednotlivé príspevky je v kompetencii redakčnej rady a hlavného redaktora (šéfredaktora). Od autora(-ov) sa očakáva písomné vyjadrenie k recenzným posudkom. Rukopis môže byť zamietnutý k publikovaniu hlavným redaktorom, recenzentmi alebo členmi redakčnej rady. Komunikácia prebieha počas recenzného konania elektronickou formou (mailom). Hlavný redaktor má právo zamietnuť rukopis po konzultácii s redakčnou radou, ak nespĺňa formálne, obsahové a jazykové náležitosti vedeckej štúdie.

Podrobnejšie informácie k štatútu časopisu a zásadám publikačnej etiky sú k dispozícii na adrese:

  http://www.actageographica.sk/sk/statut.php
  http://www.actageographica.sk/sk/publikacnaetika.php2 Spôsob doručenia rukopisu a jeho základné náležitosti

Redakcia časopisu akceptuje príspevky písané v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Za jazykovú stránku rukopisu zodpovedá autor, resp. autori. V prípade príspevkov v anglickom jazyku redakcia očakáva gramatickú a štylistickú kvalitu na úrovni Professional English. Príspevky sa posielajú e-mailom výkonnému redaktorovi (editors@actageographica.sk). Redakcia prijíma rukopisy výhradne v elektronickej podobe (či už pri prvom alebo opakovanom podaní). Odporúčané formáty sú .doc, .docx, resp. .rtf.

Autor posiela rukopis (bez uvedenia svojho mena, prípadne mien spoluautorov priamo v texte a vrátane tabuliek a príloh) spolu s informačným listom s menami všetkých autorov, ich e-mailovými adresami a korešpondenčnými adresami ich pracoviska (tieto údaje budú v prípade úspešného recenzného konania uvedené na konci príspevku), pričom je vyznačený autor zodpovedný za komunikáciu (jeho korešpondenčná adresa a e- mailová adresa). Hlavný redaktor potvrdí prijatie rukopisu najneskôr do jedného týždňa od jeho doručenia redakcii.

Výkonný redaktor bude informovať autora (autorov) o tom či ich príspevok bol prijatý do recenzného procesu najneskôr do jedného mesiaca od doručenia príspevku redakcii časopisu.

O výsledku recenzného procesu bude autor (autori) informovaný najneskôr do 3 mesiacov od doručenia príspevku redakcii. Zvyčajný výsledok recenzného procesu býva: prijatý do tlače; vyžadujú sa menšie úpravy; vyžadujú sa väčšie úpravy, odmietnutie príspevku.

Rozhodnutie o prijatí na publikovanie v prípade príspevku po úpravách sa autor (autori) dozvedia najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia upraveného príspevku.

Po rozhodnutí o publikovaní príspevku je autorovi zodpovednému za komunikáciu poslaná elektronická (.pdf verzia) článku. Elektronická verzia článku je publikovaná na oficiálnej webovej strake časopisu.3 Súčasti rukopisu

Rukopis je vyhotovený v prostredí MS Word alebo OpenOffice, vo formáte dvojitého riadkovania, veľkosť písma je 12 a typ písma Times New Roman. V tejto súvislosti redakcia odporúča nahliadnuť do aktuálnych alebo nedávno publikovaných čísel časopisu.

názov – bez uvedenia mena autora (mien autorov), pričom by mal byť výstižný, nie príliš dlhý,

abstrakt – v anglickom jazyku, v dĺžke 300 slov, zohľadňujúci nasledovné – 1. Čo viedlo autora k riešeniu predmetnej témy? Je téma príspevku aktuálna? Čím je prínosný? 2. Aké výskumné metódy a dáta boli použité a prečo? 3. Aké sú hlavné zistenia príspevku?

kľúčové slová – v dĺžke šesť až osem slov, ktoré by mali výstižne pokrývať tému, priestorový kontext (teritoriálna jednotka - lokalita, región, a pod.) a využité metódy,

hlavný text – Rukopisy zaslané do redakcie musia byť svojimi výsledkami prínosné pre vedeckú komunitu, zároveň musia byť vypracované v štandardnej štruktúre vedeckého diela. Po krátkom vstupe do problematiky nasleduje zhodnotenie relevantnej literatúry a predstavenie teoretického rámca predmetnej témy. V príspevku musí byť jasne predstavená použitá metodológia a metódy výskumu ako predpoklad dosiahnutia relevantných výsledkov jeho empirickej časti. Výsledky výskumu musia byť vhodne okomentované a patrične interpretované. Následne sa očakáva kvalitná diskusia s už existujúcou literatúrou, zhrňujúci záver a zoznam použitej literatúry bohatý na informačné zdroje relevantné k danej téme.

Hlavný text musí byť patrične štruktúrovaný, bez uvedenia príloh a tabuliek. Lokalizácia grafickej prílohy musí byť v texte jasne identifikovateľná prostredníctvom uvedenia jej názvu. Prílohy uvedené v texte (napr. mapy, grafy, obrázky, fotografie a schémy) sú uniformne číslované ako “Príloha 1” a tabuľky zasa osobitne (“Tabuľka 1”).

Zoznam použitej literatúry – viď nižšie uvedené inštrukcie;

Summary (Záver/Závěr) – táto časť by mala tvoriť približne 1/10 z celkového rozsahu príspevku. Autor sa v nej vyjadruje k jednotlivým častiam príspevku, pričom na jej začiatku je uvedený názov štúdie, bez uvedenia mena autora (mien autorov). Summary je písané v anglickom jazyku v tom prípade, ak je článok napísaný v slovenčine (alebo češtine), a naopak, v slovenčine (alebo češtine), ak je príspevok písaný v angličtine (do slovenčiny prekladá redakčný tím AGUC, ak sa jedná o autorov pochádzajúcich mimo územia Slovenska a Českej republiky).

poznámky pod čiarou a dôvetky – redakcia neprijíma príspevky obsahujúce poznámky pod čiarou. Ich obsah je možné zahrnúť priamo do textu. Dôvetky môžu byť použité len v špecifických prípadoch, po konzultácii s hlavným redaktorom.

nadpisy – akceptované sú len dve úrovne, pričom kapitálkou je označené len prvé písmeno nadpisu.

prílohy a tabuľky – akceptované sú len v čierno-bielom prevedení, resp. šedej škále, pričom každá príloha a tabuľka je doručená v osobitnom súbore. Obrázky sú prijímané vo formáte .jpg alebo .tiff, v minimálnom rozlíšení 300 dpi, patrične očíslované. Tabuľky a grafy sú vyhotovené vo formáte .xls. Ich názvy musia byť výstižné. Pod tabuľkami a prílohami je uvedený zdroj. Zoznam príloh a tabuliek, vrátane legiend, je doručený v osobitnom súbore.

poďakovanie – v osobitnom súbore uvádzajúce mená sponzorov, resp. grantových agentúr, s citáciou a číslom konkrétneho grantového projektu. Zaraďuje sa na konci hlavného textu (za časťou Summary).

návrh do tlače – po zaradení príspevku do tlače nie je možné v rámci neho vykonávať žiadne zmeny, okrem nevyhnutných korektúr navrhnutých hlavným editorom. Všetky úpravy je potrebné vykonať pred návrhom do tlače.4 Zoznam použitej literatúry

Použité zdroje musia byť citované v texte nasledujúcim spôsobom – (Stiglitz, 2002) alebo (Mazúr a Lukniš, 1978), alebo (Walling et al. 2004) alebo Krcho (2001a) – a abecedne zoradené na konci príspevku nasledujúcim spôsobom:

Odborné články
DROPPA, A. 1968. Geomorfologický výskum krasových ostrovov v Liptovskej kotline. Geografický časopis, 20, 328-342.
RODRÍGUES-POSE, A., SANDALL, A. 2008. From identity to the economy: analysing the evolution of the decentralisation discourse. Environment and Planning C: Government and Policy, 26, 54-72.

Monografie
HALÁS, M. 2005. Cezhraničné väzby a cezhraničná spolupráca. Bratislava: Univerzita Komenského.
HARVEY, D. 1973. Social justice and the city. London: Edward Arnold.
MINĎÁŠ, J., ŠKVARENINA, J. (eds.). 2003. Lesy Slovenska a globálne klimatické zmeny. Zvolen: EFRA, Lesnícky výskumný ústav.

Atlasy, mapy
Atlas krajiny Slovenskej republiky. 2002. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR.
KOLÉNY, M., BARKA, I. 2002. Pôdy Európy 1 : 20 000 000. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 105, 327, 335.

Elektronické dokumenty, internetové stránky
WOLLMANN, H. 2008a. Comparing local government reforms in England, Sweden, France and Germany. http://www.wuestenrotstiftung.de/download/local-government. Prístup 22. júla 2014.
MINISTRY OF INTERIOR OF THE SLOVAK REPUBLIC, 2010. Euroregions. http://www.minv.sk/ euroregiony. Prístup 18. októbra 2010.

Kapitoly v monografiách, konferenčné príspevky
VENTURA, S. J., IRVIN, B. J. 2000. Automated landform classification methods for soil-landscape studies. In: Wilson, J. P., Gallant, J. C., eds. Terrain Analysis: Principles and Applications. New York: Wiley, 267–294.
GREŠKOVÁ, A. 2002. Relevantné faktory vzniku a podmienky formovania sa povodňových prietokov v povodí Krupinice v roku 1999. Geographia Slovaca, 18, 39-47.
GIBBS D.C., DEUTZ, P., PROCTOR, A. 2002. Sustainability and the local economy: the role of eco-industrial parks. Paper presented at the conference “Ecosites and Eco-Centres in Europe”, Brussels, www.hull.ac.uk’geog/research/EcoInd. Prístup 18. Júna 2013.

Záverečné práce, výskumné správy and ďalšie nepublikované dokumenty
BONK, R. 2003. Scale-dependent impact of selected factors on morphometric parameters accuracy and automated geomorphological mapping. Unpublished dissertation. Bratislava: Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Department of Physical Geography and Geoecology.
ZAŤKO, M., ŠKVARČEK, A., MIČIAN, Ľ., ZATKALÍK, F., BIZUBOVÁ, M., MINÁR, J., MACHOVÁ, Z. 1989. Svahové deformácie a geomorfologické pomery v oblasti Antola v Štiavnických vrchoch. Bratislava: SGÚ.
BALCOMBE, R.J., YORK, I.O. 1993. The future of residential parking. Project Report 22, Crowthorne: Transport Research Laboratory.

Zákony, dokumenty inštitúcií, tlačové správy, zdroje dát
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prijatý 15. novembra 2001
MŽP, 1993. Metodické pokyny na vypracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability. Bratislava: Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky.
EUROPEAN COMMISSION, 2004. Third report on economic and social cohesion: A new partnership for cohesion. Luxembourg: European Commission, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/, Prístup 8. januára 2012.
CUSHMAN & WAKEFIELD/HEALEY & BAKER, 2004. The Financing of Retail Property Development in the UK: A Report for The Department of Trade and Industry. London: Cushman & Wakefield/Healey & Baker.
FINANCIAL TIMES, 2009. The future of capitalism - The big debate. Financial Times, 12 May 2009, 9.
WOLF, M. 2009b. Why Britain has to curb finance. Financial Times, 22 May 2009, 1.
ŠÚ SR, 1992. Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

  Pokyny na stiahnutie *.pdf


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave