» AGUC, Vol. 64, 2020, No. 2

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 64, No. 2/2020
Počet príspevkov v tomto čísle: 5

  späť do archívu

Michał Męczyński
Cesty vývoja kreatívnych miest: prípadové štúdie Birminghamu a Poznane, pp. 125-139
Development paths of creative cities: the case studies of Birmingham and Poznań, pp. 125-139
stiahnuť príspevok
Jiří Anděl, Ivan Bičík. Jan D. Bláha
Makro-regióny sveta: divergentné a konvergentné trendy od začiatku 70. rokov 20. storočia, pp. 141-159
World´s macro-regions: divergent and convergent trends since early 1970s, pp. 141-159
stiahnuť príspevok
Dominik Kevický
Volebná účasť na Slovensku v roku 2020 z pohľadu geografie – zmena alebo stabilita?, pp. 161-178
Voter turnout in Slovakia in 2020 from geographic view – change or stability?, pp. 161-178
stiahnuť príspevok
Jan Lípa, Ladislav Rozenský, Josef Dolista
Vznik československého buddhismu, pp. 179-193
The origin of Czechoslovak buddhism, pp. 179-193
stiahnuť príspevok
Pavol Korec, Slavomír Ondoš, Vladimír Bačík
Bratislava, od histórie cez socialistické mesto ku kapitalistickému mestu, pp. 195-228
Bratislava, from history during socialist city to capitalist one, pp. 195-228
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave