» AGUC, Vol. 61, 2017, No. 2

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 61, No. 2/2017
Počet príspevkov v tomto čísle: 6

  späť do archívu

Jörg Maier
Nové prístupy k objasneniu regionálnych disparít a stratégií rozvoja - kritická reflexia, pp. 147-160
New approaches to the explanation of regional disparities and development strategies - a critical reflection, pp. 147-160
stiahnuť príspevok
Kvetoslava Matlovičová, Ondrej Mihaľ
Stratégia rozvoja mesta Kolín nad Rýnom založená na budovaní značky, pp. 161-182
Cologne development strategy based on the branding, pp. 161-182
stiahnuť príspevok
Bohuslava Gregorová, Pavol Korec
Cestovný ruch ako významná súčasť rozvojového potenciálu regiónu Východné Slovensko, pp. 183-200
Tourism as an important element of development potential of region of Eastern Slovakia, pp. 183-200
stiahnuť príspevok
Waldemar Cudny
Využitie nekonvenčných zdrojov plynu a rozvoj energetického trhu, pp. 201-221
The use of unconventional gas resources and the development of energy market, pp. 201-221
stiahnuť príspevok
Katarína Matejová, Milan Bednárik
Sociálne prostredie suburbií na príklade životného štýlu žien so zreteľom na fenomén zelených vdov, pp. 223-239
The social environment of the suburbs on the example of the lifestyle of women with regard to the phenomenon of the green widows, pp. 223-239
stiahnuť príspevok
Tomáš Goga, Hana Bobáľová
Matematické princípy regresnej analýzy v geografickej perspektíve, pp. 241-256
Mathematical principles of regression analysis in a geographic perspective, pp. 241-256
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave