» AGUC, Vol. 56, 2012, No. 2

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 56, No. 2/2012
Počet príspevkov v tomto čísle: 7

  späť do archívu

Miloš Stankoviansky
(recenzia)
Kirchner Karel, Smolová Irena: Základy antropogenní geomorfologie, pp. 237-238
stiahnuť príspevok
Andrej Sopkuliak
Fiškálna autonómia miestnej samosprávy a jej výskum v geografii, pp. 215-236
Fiscal autonomy of local self-government and its research in geography, pp. 215-236
stiahnuť príspevok
Alena Rochovská, Lukáš Námešný
Chudoba pracujúcich v Európskej únii v roku 2009 – rozsah a priestorové špecifiká, pp. 197-213
Working poor in Europe – extent and geographical distribution, pp. 197-213
stiahnuť príspevok
Martin Mačanga
Politika európskych krajín v oblasti jadrovej energetiky po fukušimskej havárii, pp. 177-195
Politics of european countries in nuclear energy after Fukushima accident, pp. 177-195
stiahnuť príspevok
Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
Geokódovanie a jeho aplikácia na obce slovenska – prípadová štúdia regiónu Liptov, pp. 161-176
Geocoding and its application on the Slovak communes – the case study of region Liptov, pp. 161-176
stiahnuť príspevok
Michal Katuša
Rozdiely v rodinnom a reprodukčnom správaní obyvateľov Bratislavy so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, pp. 139-160
Differences in family and reproductive behavior of the inhabitants of Bratislava with high school and university education, pp. 139-160
stiahnuť príspevok
Tibor Gonda, János Csapó
New territorial organization of tourism: tourism clusters, case study: the south transdanubian cultural tourism clusters (Hungary), pp. 125-137
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave