» AGUC, Vol. 56, 2012, No. 1

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 56, No. 1/2012
Počet príspevkov v tomto čísle: 6

  späť do archívu

Martin Plešivčák
Politicko-preferenčné štiepenie spoločnosti vo funkčných mestských regiónoch stredného Slovenska na báze urbánno-rurálnej dichotómie priestoru v období rokov 1998 – 2010, pp. 99-122
Socio-political cleavage in functional urban regions of Central Slovakia on the basis of urban-rural spatial dichotomy in period of 1998–2010, pp. 99-122
stiahnuť príspevok
Jaroslav Rusnák
Premenlivosť geografických javov v reálnych systémoch , pp. 79-97
Variability of geographical phenomena in reality, pp. 79-97
stiahnuť príspevok
Małgorzata Suchacka, Robert Pyka
Podnikatelia z priemyselnej oblasti o možnostiach budovania učiaceho sa regiónu – výsledky empirických výskumov v Sliezskom vojvodstve, pp. 59-77
The entrepreneurs of an industrial region about the opportunities of building the learning region – the results of empirical research in the Silesian Voivodeship , pp. 59-77
stiahnuť príspevok
Waldemar Cudny, Rafal Rouba
Týždeň módy v lodži ako príklad obchodnej udalosti, pp. 45-58
Lodz fashion week as an example of a business event , pp. 45-58
stiahnuť príspevok
Anton Michálek
Teoreticko-konceptuálne východiská výskumu priestorových a regionálnych disparít , pp. 25-43
Theoretical and conceptual bases of space and regional disparities research, pp. 25-43
stiahnuť príspevok
Jozef Mládek, Jana Pukačová
Mladé vekové štruktúry rómov na Slovensku , pp. 3-27
Young age structures of Roma in Slovakia, pp. 3-27
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave