» AGUC, Vol. 55, 2011, No. 2

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 55, No. 2/2011
Počet príspevkov v tomto čísle: 8

  späť do archívu

Tomáš Charvát
Úvod do problematiky mikroregiónov v Slovenskej republike, pp. 283-289
Introduction to the study of microregions in Slovak Republic, pp. 283-289
stiahnuť príspevok
Anna Smetanová
Vplyv poľnohospodárskej aktivity na reliéf nížinných sprašových pahorkatín (prehľad doterajších výskumov), pp. 265-281
The influence of agricultural activities on the relief of loessic hilly lands (literature review), pp. 265-281
stiahnuť príspevok
František Križan, Martin Šveda
Regionálne disparity v bytovej výstavbe na území Slovenska v rokoch 1997 – 2009, pp. 243-264
Regional disparities of dwelling construction in Slovakia in the period 1997 – 2009, pp. 243-264
stiahnuť príspevok
Zuzana Padová
Priestorové aspekty podpory cestovného ruchu z fondov Európskej únie, pp. 217-241
Spatial aspects of tourism development support through the funds of European Union, pp. 217-241
stiahnuť príspevok
Miriam Miláčková, Alena Rochovská
Bezdomovectvo, sociálno-patologický jav vstupujúci do priestoru slovenských miest, pp. 191-216
Homelessness, socio-pathological phenomenon entering to space of the Slovak cities, pp. 191-216
stiahnuť príspevok
Pavol Korec, Eva Polonyová
Zaostávajúce regióny Slovenska – pokus o identifikáciu a poukázanie na príčiny, pp. 165-190
Lagging regions of Slovakia, an attempt to identify and highlight the causes, pp. 165-190
stiahnuť príspevok
Anton Bezák
Komponenty rastu obyvateľstva funkčných mestských regiónov na Slovensku v rokoch 1991 – 2010, pp. 149-163
Components of population change in functional urban regions of Slovakia, 1991-2010, pp. 149-163
stiahnuť príspevok
Małgorzata Suchacka
Toward the creative class - The challenge for the industrial region, pp. 133-148
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave