» AGUC, Vol. 54, 2010, No. 2

Zoznam príspevkov, uverejnených v AGUC Vol. 54, No. 2/2010
Počet príspevkov v tomto čísle: 8

  späť do archívu

Rakytová, Iveta
Stupeň urbanizácie vidieckych obcí okresu Liptovský Mikuláš, pp. 265
Degree of urbanisation of rural communes municipalities of the district of Liptovský Mikuláš, pp. 265
stiahnuť príspevok
Novotný, Ladislav
Migračné procesy v migračne úbytkovom funkčnom mestskom regióne: empirický príklad FMR Spišská Nová Ves, pp. 247
Migration processes in functional urban region with migration decrease: empirical case of Spišská Nová Ves FUR, pp. 247
stiahnuť príspevok
Vigašová, Daniela
Spôsoby vyčleňovania mestských aglomerácií (na príklade miest Banská Bystrica a Zvolen), pp. 231
Delineation techniques of urban agglomerations (case study of the towns Banská Bystrica and Zvolen), pp. 231
stiahnuť príspevok
Škodová, Martina
Ekologická analýza okrajovej zóny lesného porastu na príklade Kozieho chrbta, pp. 219
Ecological analysis of marginal areas of forest cover for example, the “Kozí chrbát” (hogback), pp. 219
stiahnuť príspevok
Vích, Miroslav
Určovanie objemov akumulácií na dne bývalých ľadovcových dolín pomocou metódy priečnych profilov vo Veľkej a Malej studenej doline vo Vysokých Tatrách, pp. 207
Sediments volume calculation of former glacial valleys using method of cross sections in Velka and Mala Studena valley (High Tatras - Slovakia), pp. 207
stiahnuť príspevok
Šabo, Marián
Úvod do problematiky hodnotenia prírodných hrozieb, pp. 193
Introduction to the problems of natural hazards evaluation, pp. 193
stiahnuť príspevok
Pazúrová, Zuzana
Teoreticko-metodologické východiská a prehľad súčasnej literatúry pre tvorbu ekologických sietí a biokoridorov, pp. 183
Ecological networks and biocorridors: theoretical and methodological backgrounds and recent literature overview, pp. 183
stiahnuť príspevok
Džubáková, Katarína
Rainfall-Runoff modelling: Its Development, classification and possible applications, pp. 173
stiahnuť príspevok


© Prírodovedecká fakulta | Univerzita Komenského v Bratislave