» AGUC, Vol. 66, 2022, No. 1

List of contributions published in AGUC Vol. 66, No. 1/2022
Number of papers in this Issue: 6

  back to the archive

Maroš Turňa, Gabriela Ivaňáková, Ivana Krčová, Lívia Labudová, Jakub Ridzoň
The drought evaluation in Slovakia in 2021, pp. 3-23
Zhodnotenie sucha na Slovensku v roku 2021, pp. 3-23
download paper
Salim Dehimi, Ahmed Seddiki, Makhloufi Hadjab, Ahmed Allal, Adel Bediar
Urban upgrading scenarios, an approach to urban development and the well-being of the population, pp. 25-46
Scenáre aktualizácie mestského prostredia, prístup k rozvoju mesta a blahobytu obyvateľstva, pp. 25-46
download paper
Morteza Esmailnejad
Evaluation and forecasting of hot days in the Zahedan city, pp. 47-62
Hodnotenie a predpoveď horúcich dní v meste Zahedan, pp. 47-62
download paper
Paúl Arias-Muñoz, Gabriel Jácome, Paulina Vilela
Analysis of vulnerability to climate change in small cities using livelihood approach. A case study of Cotacachi, Ecuador, pp. 63-79
Analýza zraniteľnosti na zmeny klímy v malých mestách využitím metodiky prístupu života; prípadová štúdia mesta Cotacachi, Ekvádor, pp. 63-79
download paper
Alžbeta Garajová, Branislav Bleha
Families and divorce during pandemics: Literature review and recent empirical evidence from Czechia and Slovakia, pp. 81-98
Rodiny a rozvody počas pandémie: prehľad literatúry a najnovšie empirické dôkazy z Česka a Slovenska, pp. 81-98
download paper
Matúš Žac, Anton Fogaš
Sociological survey of young people´s views on the European Union in the Prešov region, pp. 99-122
Sociologický prieskum názorov mladých ľudí na Európsku úniu v Prešovskom kraji, pp. 99-122
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava