» AGUC, Vol. 61, 2017, No. 2

List of contributions published in AGUC Vol. 61, No. 2/2017
Number of papers in this Issue: 6

  back to the archive

Jörg Maier
New approaches to the explanation of regional disparities and development strategies – a critical reflection, pp. 147-160
Nové prístupy k objasneniu regionálnych disparít a stratégií rozvoja - kritická reflexia, pp. 147-160
download paper
Kvetoslava Matlovičová, Ondrej Mihaľ
Cologne development strategy based on the branding, pp. 161-182
Stratégia rozvoja mesta Kolín nad Rýnom založená na budovaní značky, pp. 161-182
download paper
Bohuslava Gregorová, Pavol Korec
Tourism as an important element of development potential of region of Eastern Slovakia, pp. 183-200
Cestovný ruch ako významná súčasť rozvojového potenciálu regiónu Východné Slovensko, pp. 183-200
download paper
Waldemar Cudny
The use of unconventional gas resources and the development of energy market, pp. 201-221
Využitie nekonvenčných zdrojov plynu a rozvoj energetického trhu, pp. 201-221
download paper
Katarína Matejová, Milan Bednárik
The social environment of the suburbs on the example of the lifestyle of women with regard to the phenomenon of the green widows, pp. 223-239
Sociálne prostredie suburbií na príklade životného štýlu žien so zreteľom na fenomén zelených vdov, pp. 223-239
download paper
Tomáš Goga, Hana Bobáľová
Mathematical principles of regression analysis in a geographic perspective, pp. 241-256
Matematické princípy regresnej analýzy v geografickej perspektíve, pp. 241-256
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava