» AGUC, Vol. 59, 2015, No. 2

List of contributions published in AGUC Vol. 59, No. 2/2015
Number of papers in this Issue: 6

  back to the archive

Jaroslav Rusnák, Juraj Majo, Roman Fila
External knowledge base of human geography: origin, reflection, implication, pp. 99-143
Externá poznatková báza humánnej geografie: pôvod, reflexie a implikácie, pp. 99-143
download paper
Zoltán Koltai, Mónika Galambos-Tiszberger
Skúmanie úspešnosti na maďarskom „trhu sídiel“, pp. 145-160
Examinations of success on the hungarian settlement market, pp. 145-160
download paper
Branislav Bleha, Ján Buček
Desať rokov „shrinking“ v Bratislave na prelome storočí: pokus o vysvetlenie, pp. 161-172
The decade of shrinking in Bratislava at the turn of centuries: An attempt for explanation, pp. 161-172
download paper
Katarína Danielová, Viliam Lauko
Gender pay gap and disparities in the remuneration in Slovakia in the period 2001 – 2014, pp. 173-202
Rodový rozdiel miezd a disparity v odmeňovaní v okresoch Slovenska v období 2001 – 2014, pp. 173-202
download paper
János Csapó, Géza Szabó, Katinka Szabó
Od ekologických domčekov k „baranya greenway“: značky inovatívneho produktu vidieckeho cestovného ruchu v južnom Podunajsku, pp. 203-217
From eco lodges to Baranya greenway: Innovative rural toursim product brands in south Transdanubia, pp. 203-217
download paper
Pavol Ďurček, Martin Šuvada
Population dynamics of Euroregion Tatry, pp. 219-244
Populačná dynamika euroregiónu Tatry, pp. 219-244
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava