» AGUC, Vol. 58, 2014, No. 1

List of contributions published in AGUC Vol. 58, No. 1/2014
Number of papers in this Issue: 5

  back to the archive

Ján Paulov
Regional and spatial conceptions in geography: An attempt at a brief account, pp. 3-10
Regionálna a priestorová koncepcia v geografii: pokus o stručnú charakteristiku, pp. 3-10
download paper
Branislav Bleha, Branislav Šprocha, Boris Vaňo
Population forecast of districts in the Slovak republic until 2035. Context of regional inequality and potential convergence, pp. 11-44
Demografická prognóza okresov Slovenska do roku 2035 v kontexte odhaľovania geografickej nerovnomernosti a konvergencie, pp. 11-44
download paper
Ján Buček
Urban governance, strategic planning and democracy in post-socialist transitional society , pp. 45-70
Vládnutie v mestách, strategické plánovanie a demokracia v post-socialistickej tranzitívnej spoločnosti, pp. 45-70
download paper
Pradhan K. Pushkar
Urban infrastructure planning and investment issues in Nepal, pp. 71-80
Plánovanie a investovanie do mestskej infraštruktúry v Nepále, pp. 71-80
download paper
Jaroslav Rusnák, Slavomír Ondoš, Lukáš Belušák
Spatial Concepts and Discovering of Geographic Reality, pp. 81-120
Priestorové koncepty a poznávanie geografickej reality, pp. 81-120
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava