» AGUC, Vol. 54, 2010, No. 2

List of contributions published in AGUC Vol. 54, No. 2/2010
Number of papers in this Issue: 8

  back to the archive

Rakytová, Iveta
Degree of urbanisation of rural communes municipalities of the district of Liptovský Mikuláš, pp. 265
Stupeň urbanizácie vidieckych obcí okresu Liptovský Mikuláš, pp. 265
download paper
Novotný, Ladislav
Migration processes in functional urban region with migration decrease: empirical case of Spišská Nová Ves FUR, pp. 247
Migračné procesy v migračne úbytkovom funkčnom mestskom regióne: empirický príklad FMR Spišská Nová Ves, pp. 247
download paper
Vigašová, Daniela
Delineation techniques of urban agglomerations (case study of the towns Banská Bystrica and Zvolen), pp. 231
Spôsoby vyčleňovania mestských aglomerácií (na príklade miest Banská Bystrica a Zvolen), pp. 231
download paper
Škodová, Martina
Ecological analysis of marginal areas of forest cover for example, the “Kozí chrbát” (hogback), pp. 219
Ekologická analýza okrajovej zóny lesného porastu na príklade Kozieho chrbta, pp. 219
download paper
Vích, Miroslav
Sediments volume calculation of former glacial valleys using method of cross sections in Velka and Mala Studena valley (High Tatras - Slovakia), pp. 207
Určovanie objemov akumulácií na dne bývalých ľadovcových dolín pomocou metódy priečnych profilov vo Veľkej a Malej studenej doline vo Vysokých Tatrách, pp. 207
download paper
Šabo, Marián
Introduction to the problems of natural hazards evaluation, pp. 193
Úvod do problematiky hodnotenia prírodných hrozieb, pp. 193
download paper
Pazúrová, Zuzana
Ecological networks and biocorridors: theoretical and methodological backgrounds and recent literature overview, pp. 183
Teoreticko-metodologické východiská a prehľad súčasnej literatúry pre tvorbu ekologických sietí a biokoridorov, pp. 183
download paper
Džubáková, Katarína
Rainfall-Runoff modelling: Its Development, classification and possible applications, pp. 173
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava