» AGUC, Vol. 54, 2010, No. 1

List of contributions published in AGUC Vol. 54, No. 1/2010
Number of papers in this Issue: 10

  back to the archive

Poláčková, Lucia
Parciálne prístupy k štúdiu marginality, pp. 157
The partial approaches to marginality research, pp. 157
download paper
Šveda, Martin
Zmeny vo využití zeme vo funkčnom mestskom regióne Bratislava, pp. 137
Land use changes in the Functional Urban Region of Bratislava, pp. 137
download paper
Madajová, Michala
Metódy transformácie priestorových dát: prehľad, klasifikácia a hodnotenie, pp. 119
Spatial data transformation’s methods: review, classification and evaluation, pp. 119
download paper
Kážmér, Ladislav; Križan, František
Priestorové rozšírenie mortality mužov na rakovinu prostaty na úrovni okresov SR v rokoch 1996 – 2007, pp. 101
Spatial distribution of prostate cancer mortality in Slovakia districts during the period 1996 – 2007, pp. 101
download paper
Petrvalská, Alena
Vývoj názorov na vznik a genézu zarovnaných povrchov Slovenského krasu, pp. 81
Development of conceptions concerning origins and genesis of planation surface of Slovak karst, pp. 81
download paper
Plesník, Pavol
Vplyv cestovného ruchu na biosféru, pp. 75
Tourism impact on biosphere, pp. 75
download paper
Falťan, Vladimír
Výskum reálnej vegetácie a jeho využitie v správach o hodnotení vplyvov na životné prostredie (príkladová štúdia lyžiarskeho strediska Novoveská huta), pp. 63
Research of the real vegetation and its use in Environmental Impact Assessment Reports (Case study: ski resort Novoveská Huta), pp. 63
download paper
Bedrna, Zoltán
Les a pásmovitosť pôd, pp. 53
Forest and soil zonality, pp. 53
download paper
Matečný, Igor; Jenčo, Marián; Matečná, Gabriela
Sklon reliéfu ako súčasť kritérií pre plnenie environmentálne šetrných postupov v poľnohospodárstve Slovenskej republiky, pp. 33
Slope descent as a criterion for environmental friendly techniques in agriculture in Slovakia, pp. 33
download paper
Krcho, Jozef; Kuťková, Mária
Návrh optimalizovaného kartografického zobrazenia pre Slovensko, pp. 3
The proposal of cartographic map projection optimization for Slovakia, pp. 3
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava