» AGUC, Vol. 54, 2010, No. 1

List of contributions published in AGUC Vol. 54, No. 1/2010
Number of papers in this Issue: 10

  back to the archive

Jozef Krcho, Mária Kuťková
The proposal of cartographic map projection optimization for Slovakia, pp. 3-32
Návrh optimalizovaného kartografického zobrazenia pre Slovensko, pp. 3-32
download paper
Igro Matečný, Marián Jenčo, Gabriela Matečná
Slope descent as a criterion for environmental friendly techniques in agriculture in Slovakia, pp. 33-52
Sklon reliéfu ako súčasť kritérií pre plnenie environmentálne šetrných postupov v poľnohospodárstve Slovenskej republiky, pp. 33-52
download paper
Zoltán Bedrna
Forest and soil zonality, pp. 53-62
Les a pásmovitosť pôd, pp. 53-62
download paper
Vladimír Falťan
Research of the real vegetation and its use in Environmental Impact Assessment Reports (Case study: ski resort Novoveská Huta), pp. 63-74
Výskum reálnej vegetácie a jeho využitie v správach o hodnotení vplyvov na životné prostredie (príkladová štúdia lyžiarskeho strediska Novoveská huta), pp. 63-74
download paper
Pavol Plesník
Tourism impact on biosphere, pp. 75-80
Vplyv cestovného ruchu na biosféru, pp. 75-80
download paper
Alena Petrvalská
Development of conceptions concerning origins and genesis of planation surface of Slovak karst, pp. 81-99
Vývoj názorov na vznik a genézu zarovnaných povrchov Slovenského krasu, pp. 81-99
download paper
Ladislav Kážmér, František Križan
Spatial distribution of prostate cancer mortality in Slovakia districts during the period 1996 – 2007, pp. 101-118
Priestorové rozšírenie mortality mužov na rakovinu prostaty na úrovni okresov SR v rokoch 1996 – 2007, pp. 101-118
download paper
Michala Madajová
Spatial data transformation’s methods: review, classification and evaluation, pp. 119-135
Metódy transformácie priestorových dát: prehľad, klasifikácia a hodnotenie, pp. 119-135
download paper
Martin Šveda
Land use changes in the Functional Urban Region of Bratislava, pp. 137-155
Zmeny vo využití zeme vo funkčnom mestskom regióne Bratislava, pp. 137-155
download paper
Lucia Poláčková
The partial approaches to marginality research, pp. 157-169
Parciálne prístupy k štúdiu marginality, pp. 157-169
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava