» AGUC, Vol. 51, 2008, No. 2

List of contributions published in AGUC Vol. 51, No. 2/2008
Number of papers in this Issue: 13

  back to the archive

Dagmar Popjaková
Global versus post-communist transformation of industry (Slovakia example), pp. 3-25
Globálna verzus postsocialistická transformácia priemyslu (na príklade Slovenska), pp. 3-25
download paper
István Mezei
The Possibility of Organic Development in Hungary, pp. 27-40
download paper
Viliam Lauko, Ladislav Tolmáči, František Križan
Food retail in Slovakia: rural region, time and place of shopping, pp. 41-55
Potravinársky maloobchod na Slovensku: rurálne prostredie, čas a miesto nákupu, pp. 41-55
download paper
Katarína Danielová
Position of Trenčín among selected Slovak towns from the aspect of successful transformation, pp. 57-69
Postavenie mesta Trenčín medzi vybranými slovenskými mestami podľa úspešnosti transformácie, pp. 57-69
download paper
František Križan, Daniel Gurňák
Selective cartographic and graphic techniques of accessibility projection, pp. 71-82
Vybrané kartografické a grafické metódy znázorňovania dostupnosti, pp. 71-82
download paper
Anton Fogaš
Historic-geographical and politic-geographical aspects of genesis of the Arab-Isrealian conflict in the near East region, pp. 83-98
Historickogeografické a politickogeografické aspekty genézy arabsko-izrealského konfliktu v regióne Blízkeho východu, pp. 83-98
download paper
Ján Košťálik
Cryogenic structures and fossil soil complexes. Indicators of climatic changes in Peistocene in Košická Basin and their importance for chronostratigraphy, pp. 99-110
Kryogénne štruktúry a fosílne pôdne komponenty. Indikátory klimatických zmien v pleistocéne v Košickej kotline a ich dôležitosť pre chronostratigrafiu, pp. 99-110
download paper
Vladimír Falťan, Drahoslav Jančuška
Analyse of the spatial structure of land cover in the catchment of the Studený potok brook before wind disaster, pp. 111-120
Analýza priestorovej štruktúry krajinnej pokrývky povodia Studeného potoka pred veternou kalamitou v Tatrách v novembri 2004, pp. 111-120
download paper
Martin Saksa
Geoecological Information System as Tool for Evaluation of Hazard of Gully Erosion, pp. 121-137
Geoekologický informačný systém ako nástroj hodnotenia hrozby výmoľovej erózie, pp. 121-137
download paper
Michal Hazlinger
Some possibilities of modeling the change of runoff influencede by change of land cover after the wind disaster in Tatras, pp. 139-154
Možnosti modelovania zmeny odtoku indikovanej zmenou krajinnej pokrývky po veternej kalamite v Tatrách, pp. 139-154
download paper
Ján Sládek
New knowledges on the Žiar Mts. georelief evolution, pp. 155-169
Nové poznatky o vývoji georeliéfu pohoria Žiar, pp. 155-169
download paper
Martin Bánovský
Analysis of spatial structure of land cover of area around Smokovce before the windstorm calamity, pp. 171-177
Analýza priestorovej štruktúry krajinnej pokrývky okolia Smokovcov (Vysoké Tatry) pred veternou kalamitou v roku 2004, pp. 171-177
download paper
Miroslav Žiak
Intruduction to avalanche problems, pp. 179-193
Úvod do lavínovej problematiky, pp. 179-193
download paper


© Faculty of Natural Sciences | Comenius University in Bratislava